Евродепутатите искат да се сложи край на дискриминацията срещу възрастните хора

Парламентът ще настоява за насърчаване на по-положително възприемане на старостта в цяла Европа и се очаква да призове за по-справедливи пенсии.

В проектодоклада, който ще бъде обсъден в понеделник и подложен на гласуване в сряда, се посочва, че зачитането на по-възрастните хора и борбата с дискриминацията срещу тях са възможни само чрез политики, основани на солидарността между поколенията. Във връзка с това евродепутатите вероятно ще подчертаят значението на справедливите пенсии и ще поискат конкретни мерки за преодоляване на разликата в пенсиите между мъжете и жените.

Приетият от комисията по заетост текст също така призовава държавите членки да осигурят равен достъп до услуги в областта на здравеопазването и грижите, включително дългосрочни грижи и палиативни грижи, както и до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве. Членовете на ЕП подчертават, че с оглед на европейската демографска тенденция, възникващата „сребърна икономика“ може да се превърне в един от основните икономически двигатели, особено в селските райони.

Pin It on Pinterest