ЕП ще проправи пътя към първите правила на ЕС относно изкуствения интелект

Евродепутатите ще очертаят своята визия за това как ЕС може най-добре да регулира изкуствения интелект (ИИ) с цел насърчаване на иновациите, етичните стандарти и доверието в технологиите.

Дебатът е насрочен за понеделник, а гласуването на две законодателни инициативи и един допълнителен текст — за вторник.

Европейският парламент е сред първите институции, които отправят препоръки, които следва да бъдат включени в правилата за изкуствения интелект в областта на етичните стандарти, гражданската отговорност и правата върху интелектуалната собственост, за да може ЕС да се превърне в световен лидер в неговото развитие. Очаква се законодателното предложение на Европейската комисия да бъде представено в началото на следващата година.

В законодателния доклад по собствена инициатива относно етичните аспекти се подчертава, че бъдещите законодателни предложения трябва да вземат предвид няколко ръководни принципа: създаден от човека, ориентиран към човека и контролиран от човека ИИ; безопасност, прозрачност и отчетност; предпазни мерки срещу предубеждения и дискриминация; право на обезщетение; социална и екологична отговорност и зачитане на основните права.

Има призив за приемане на ориентирана към бъдещето рамка относно отговорността в законодателния доклад по собствена инициатива относно гражданската отговорност, която би накарала лицата, управляващи високорисков ИИ, да носят строга отговорност в случай на причинени вреди. Правилата трябва да обхващат защитата на живота, здравето, физическата неприкосновеност, собствеността, както и значителни нематериални вреди, ако това води до „подлежаща на проверка икономическа загуба“.

Третия текст призовава за ефективна система на правата върху интелектуалната собственост и гаранции за патентните правила на ЕС. Тя разглежда юридическата правосубектност, авторското право, търговските тайни и защитата на творческите произведения, които използват ИИ, и тези, създадени от ИИ.

Pin It on Pinterest