EK стартира интерактивен инструмент за наблюдение и предвиждане на демографските промени в ЕС

Европейската комисия стартира „Демографски атлас“ на ЕС – интерактивен онлайн инструмент за визуализиране, наблюдение и предвиждане на демографските промени в Европейския съюз, разработен от Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията.

Атласът осигурява бърз и лесен достъп до всеобхватен набор от демографски данни и знания, събрани на европейско, национално, регионално и местно равнище. Той съдържа официални статистически данни и прогнози от Евростат, нови данни с висока пространствена разделителна способност, генерирани от JRC, както и тематични примери, които свързват демографските тенденции с конкретни области на политиката.

Атласът има за цел да подобри разбирането на демографските промени и да предвиди демографската динамика. Той е жив инструмент, който може да бъде адаптиран и разширен за нуждите на различните политики, и може да подпомага разработването на политики, които насърчават социалното сближаване и носят полза на всички граждани на ЕС. Като разбира по-добре демографията на ЕС, Комисията ще може да подобри политиките си.

„Демографският атлас“ е публично достъпен и може да подпомага дейностите в редица области на политиката, включително здравеопазване, заетост, образование, достъп до услуги, както и териториални политики и политики на сближаване.

Pin It on Pinterest