ЕК приема ангажиментите на Aspen да намали цените на шест противоракови лекарства с изтекъл патент

Европейската комисия направи ангажиментите, предложени от Aspen, правно обвързващи съгласно антитръстовите правила на ЕС.

Aspen трябва да намали в Европа цените си на шест противоракови лекарства от критично значение средно със 73 %. Освен това Aspen трябва да гарантира през значителен период от време непрекъснати доставки на тези лекарства, чийто патент е изтекъл.

На 15 май 2017 г. Комисията обяви официално разследване на ценовите практики на Aspen по отношение на шест критично важни противоракови лекарства с изтекъл патент, използвани главно за лечение на левкемия и други хематологични ракови заболявания.

След като придобива противораковите лекарствата от друго дружество, през 2012 г. Aspen започва постепенно да увеличава цените си, често с няколкостотин процента, във всички държави в Европа, в които продава лекарствата. Анализът на Комисията на счетоводните данни на Aspen показа, че след увеличенията на цените в Европа Aspen постоянно е реализирало много големи печалби от продажбата на тези лекарства в Европа както в абсолютно изражение, така и в сравнение с равнищата на печалбите на подобни дружества в отрасъла.

Разследването на Комисията не разкри каквито и да е основателни причини за много високите равнища на печалбите на Aspen. Aspen е могло да постигне тези увеличения на цените, тъй като пациентите и лекарите в повечето случаи са нямали алтернативи на употребата на точно тези противоракови лекарства.

Поради това Комисията установи сериозни опасения, че поведението на Aspen може да е в нарушение на правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

Pin It on Pinterest