ЕК предлага подобрения на законодателния процес на ЕС

Европейската комисия прие съобщение относно по-доброто регулиране, в което се предлагат няколко подобрения на законодателния процес на ЕС.

За да се насърчи възстановяването на Европа, днес е по-важно от всякога да се приема възможно най-ефективното законодателство, като същевременно правото на ЕС бъде адаптирано по-добре към утрешните потребности.

Сътрудничеството между институциите на ЕС с държавите членки и заинтересованите страни, в това число със социалните партньори, бизнеса и гражданското общество, е от ключово значение. С цел да подпомогне справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства, Комисията предложи действия като:

  • Премахване на пречките и бюрокрацията, които забавят инвестициите и изграждането на инфраструктура на 21-ви век, като се работи с държавите членки, регионите и основните заинтересовани страни.
  • Опростяване на обществените консултации чрез въвеждане на единна „покана за предоставяне на доказателства“ на подобрения портал „Споделете мнението си“.
  • Интегриране на целите на ООН за устойчиво развитие
  • Интегриране на стратегическото прогнозиране в изготвянето на политики

Pin It on Pinterest