Доклад на ЕK относно горските пожари през 2020г.

Съвместният изследователски център (JRC) на Комисията представи своя 21-и годишен доклад относно горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка, който обхваща 2020 г.

След като 2019 г. бе най-тежката дотогава година, 2020 г. е още една година, през която пожари са унищожили големи площи необработваема земя в Европа. Въпреки повишената готовност в държавите от ЕС, през 2020 г. изгоряха около 340 000 хектара — площ, която е с 30 % по-голяма от тази на Люксембург.

Ситуацията през сезона на пожарите през 2021 г. е още по-тежка. Към момента на публикуването на доклада около 0,5 милиона хектара вече са унищожени от пламъци, като 61 % от тях са гори, чието възстановяване ще отнеме години. Около 25 % от изгорелите площи в Европа са в защитени зони по „Натура 2000“ — хранилищата на биологичното разнообразие на ЕС.

С всяка година изменението на климата става все по-видно. Ясната възходяща тенденция показва по-високи нива на опасност от пожари, по-дълги сезони на пожари и интензивни, бързо разпространяващи се „мегапожари“, спрямо които традиционните противопожарни средства са слабо ефективни. Пожарите вече засягат не само южните държави — те са все по-нарастваща заплаха и за Централна и Северна Европа. Над 90 % от пожарите в ЕС са причинени от човешки действия. Затова обществената осведоменост и образователните кампании относно риска от пожари са от основно значение за предотвратяването на бедствия.

Pin It on Pinterest