До 1,86 млрд. евро за насърчаване на демокрацията и основните права в ЕС

ЕП трябва да потвърди отпускането на до 1,86 млрд. евро за насърчаване на демокрацията, върховенството на закона, съдебното сътрудничество и основните права в ЕС за периода 2021-2027 г.

Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ на стойност 1,55 млн. евро има за цел да защитава основните ценности на ЕС – демокрация, равенство, правова държава и зачитане на правата на човека (залегнали в член 2 от Договора за ЕС), като подкрепя организациите на гражданското общество в цяла Европа на местно, регионално, национално и транснационално равнище.

Тя ще насърчава равенството, включително равенството между половете, и недискриминацията, ще насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния процес и ще се бори с всички форми на насилие, като се съсредоточи върху насилието срещу деца, млади хора, жени и други рискови групи.

Програма „Правосъдие”

Парламентът трябва да приеме и програмата „Правосъдие“ на стойност 305 млн. евро, която има за цел да засили съдебното сътрудничество, да насърчи обща съдебна култура, която поддържа върховенството на закона, и да направи прибягването до правосъдие по-достъпно (със специален акцент върху правата на жертвите). Програмата има за цел също така да насърчи интегрирането на принципа за равенство между половете и недискриминация в правните системи на държавите членки на ЕС.

Pin It on Pinterest