БСП с „Национален фонд за сближаване между регионите“ за целево субсидиране на изоставащите региони

Важен приоритет за БСП е създаването на „Национален фонд за сближаване между регионите“ за целево субсидиране на изоставащите региони  Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар“. Това заявиха представителите на левицата по време на преговорите в сектор „Регионално развитие“.

Други основни приоритети на „БСП за България“ в сектора са: подобряване на транспортната и цифровата свързаност на регионите, и създаване на условия за развитие на единно европейско транспортно пространство Югоизточна Европа; осигуряване на транспортна свързаност на населените места чрез развитие на пътната инфраструктура както на национално, така и на регионално, и местно ниво. 

От БСП подчертаха, че има сериозна нужда от  подобряване на състоянието на четвъртокласната пътна мрежа, свързваща малките населени места.

 „Важно за нас е и развитието, и модернизация на жп-мрежата, пристанищна инфраструктура, летищна, подобряване на обслужването в обществения транспорт“, обясниха социалистите.

БСП залага на опазване на околната среда и запазване на екологичната инфраструктура, като един от способите за това е изграждането на нови пречиствателни станции.

Важно е и повишаването на енергийната ефективност в битовия и промишления сектор, както и повишаване на дела на ВЕИ енергията за бита и за икономиката. 

БСП държи на устойчиво развитие на селското стопанство и запазване на почвеното плодородие, подобряване на социалната инфраструктура и предлаганите услуги.

Приоритет за левицата от години е развитието на финансовата децентрализация, за да станат общините реален партньор на държавата и да подобрят предлаганите от тях услуги. 

БСП предлага и нов Закон за устройство на територията, който да включва електронно подаване на инвестиционните проекти и електронно издаване на разрешителните за строеж.  

На второ място е създаването на нов Закон за обществените поръчки – индексация на вече сключените договори, публично-частно партньорство, прилагане на „ин хаус“ поръчките само при определени обстоятелства. 

Левицата залага и сериозно внимание върху брегоукрепване и брегозащитни  съоръжения и тяхното възобновяване.

Приоритет за БСП е и изграждане на трансграничните коридори, които трябва да минат през България –  коридорът тръгващ от Солун, който трябва да мине през България, завършване на магистрала „Хемус“, изграждане на магистрала „Черно море“, интермодални терминали – Видин, Русе, Варна и цялата им съпътстваща инфраструктура.

Социалистите представиха най-големите предизвикателства пред общините: тежката бюрокрация, политическото разделение на общините при тяхното финансиране по партийна принадлежност на изпълнителите на местната власт, както и преразпределяне на задължения на общините без ресурси за тяхното изпълнение. Те изтъкнаха важността на решението на тези проблеми. 

Pin It on Pinterest