БСП предлага: Забрана за приватизация на банката за развитие и концесиониране на пътища

Държавни гаранции за достъп до чужди пазари на български фирми

1. Забрана за приватизация на Българската банка за развитие и за концесиониране на пътища

2. Бързо изплащане, най-късно до края на 2021г., на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти за помощи за малкия и среден бизнес, заявени във връзка с пандемията от Covid-19.

3. Ускоряване на процеса по наддоговаряне по процедурата за  подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

4. Законодателни промени в ЗДДС, за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС от 50 на 100 хил. лв.

5. Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) чрез прозрачно и равнопоставено финансиране от Българската банка за развитие;

6. Държавни гаранции за български предприятия за достъп до нови пазари чрез поемане на риска в лицето на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и увеличени на застрахователния капацитет на БАЕЗ;

7. Регламентиране на дистанционната работа/home office/ и създаване на дигитални трудови книжки.

8. Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.).

9. Функционална стартъп виза (лесен достъп до трудов пазар на предприемачи от трети държави, които доказват, че ще развият бизнеси с висока добавена стойност.

10. Създаване на пакет закони за фирмения фалит, за втори шанс на закъсалите фирми (реструктуриране /оздравяване/извънсъдебни споразумения), междуфирмената задлъжнялост

11. Облекчаване на нормативната уредба с цел улесняване на достъпа до България и до българския пазар на труд на чуждестранните работници и специалисти с български произход.

12. Осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда в България.

13. Премахване на възможността за възлагане на in-house обществени поръчки на предприятия, които не разполагат с необходимия човешки, технически и финансов капацитет да извършат мин.90% от възлаганата им дейност.

14. Намаляване на ставката на ДДС за социално значими стоки /хляб, мляко, сирене, месо и лекарства/ за период от 12 месеца на 9%

15. Корекции в Закона за публичните предприятия и най-вече в Наредбата по прилагането му (чрез ПМС)

16. Специално внимание на групата „микро и малки фирми“ с цел рязко намаляване на административната тежест

17. Такса смет – въвеждане – високотехнологични производства плащат на база данъчна оценка – неразумно

18. Минимална работна заплата – да се фиксира по формула като процент от средната заплата по НСИ.

19. Клас „А“ инвестиции – основно за производствени проекти

20. Анализ за въвеждане на ускорена амортизация на сгради

21. ББР и БАЕЗ да не обслужват само определен кръг от хора и да се осигури нормален начин на работа на тези институции като се фокусират върху определени приоритети и сектори

22. Да се изчистят проблемите в НКИЗ/например в зоната в Божурище/ като се фокусира дейността не в транспорт, складиране и логистика, а към производители. Да започна изграждането на специализирани индустриални зони/паркове.

23. Работата на регулатора КФН да бъде съобразена с общата икономическа политика на правителството.

24. Да бъдат предприети действия, които да стимулират трансформирането на натрупаните спестявания в банките в инвестиции.

25. Въвеждане на практика за използване на международните добри практики.

26. Ефективното използване на фондовете за конкурентоспособност на ЕС и Националния план за възстановяване и устойчивост с цел създаване на  условия, които да осигурят необходимата икономическа стабилност и независимост на България

27. Проактивна политика за привличане на стратегически инвеститори

28. Промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел осигуряване на облекченията  за бизнеса предвидени за слаборазвитите региони в европейската директива за държавните помощи

29. Да се оптимизира и повиши ефективността на Национална компания индустриални зони като се направят необходимите промени в Закона за индустриалните паркове с цел създаване в тях на специализиран ускорен строителен режим.

30. Повишаване капацитета на София Тех Парк, но не като дружество за отдаване под наем на офис площи, а като център за трансфер и управление на технологии съвместно с българските университети за създаване и развитие на високотехнологични продукти с голяма добавена стойност.

31. Създаване на комисия за „сетълмънт“ като междуведомствена комисия към Министерство на икономиката, Министерство на правосъдието и Министерство на финансите, представители на одиторски компании от голямата четворка, на Висшия адвокатски съвет и др., която да провежда изпреварвайки оценки и преговори по инвестиционни спорове, преди задействането на арбитражни процедури и осъдителни присъди  срещу България.

32. Създаване на публичен регистър на лошите административни практики и липса на прозрачност, свързан с работата на администрацията, които по същество отблъскват инвеститорите и генерират корупционни практики.

33. Създаване на обществен съвет към комисията по икономическа политика в парламента, който да изследва проблемните ситуации във и пред българската икономика и да изготви дългосрочен анализ с предложения за решение.

Pin It on Pinterest