АБВ входира мотивите си срещу скандален законопроект, който създава проблеми и реални предпоставки за „втора национализация“

В продължение на срещата си с председателя на АИКБ ръководството на партията входираха мотиви срещу предложения от Министерство на финансите закон за т.нар. „спящи акции“ от боновите книжки от масовата приватизация и настояха същият да не бъде внасян за разглеждане от МС и НС.

Предвиденото принудително служебно прехвърляне на акции е грубо нарушаване на фундаментални права без аналог в нито една европейска държава. Проектозаконът недвусмислено на Договор за функциониране на ЕС, Конституция на Република България, решения на Конституционния съд, принципите на правовата държава, правото на собственост в неговата цялост като съвкупност от правомощия – право на владение, право на ползване и право на разпореждане.

Според ПП АБВ буди недоумение защо този проектозакон се предлага за обществено обсъждане, когато през последните 2 години същите предложения вече на два пъти бяха отхвърлени поради широкото обществено недоволство и неодобрение. Тази подозрителна упоритост дава негативни сигнали към всички местни и чуждестранни инвеститори, че в България правата върху ценни книжа са условни и съществува реалната опасност да бъдат отнети.

В становището е посочено, че проектозаконът по същество е едно конфискационно решение. С приемането му милиони български граждани ще загубят собствеността си в такива акции напълно, а останалите до обявеното число 2,5 млн. ще понесат частични загуби от транспортни разходи и такси за инвестиционни посредници, такси за фонд за гарантиране на инвеститорите. Малцината печеливши ще бъдат управителите на фонда и свързаните с тях лица и няколко инвестиционни посредници. Подобно предложение, което води до административни задължения и допълнителни финансови разходи за мнозинството за сметка на малцинство, при това направено в безпрецедентно труден за гражданите и отговорния бизнес момент не само не е уместно, но и не отговаря на актуалните предизвикателства, пред които всички сме изправени. 

ПП АБВ не само изразява своето несъгласие с представения законопроект и мотиви към него, но и предлага конкретни решения, които да улеснят собствениците на ценни книги в България:

1. публичен и достъпен електронен регистър за идентификация на активите, вкл. от страна на наследници на собственици на акции

2. административно улесняване на унаследяването и намаляване на дължимите такси за него

3. ефективна информационна кампания за акционерите относно техните права и възможности;

Pin It on Pinterest