Общество

Успешно приключи одитът на първата финансова година от проекта SCHOLARNET

Екипът на проект SCHOLARNET, финансиран по Национална научна програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката (МОН), съобщава, че успешно е приключил първият одит по изпълнение на дейностите в рамките на Договора и в съответствие с европейското и научно законодателство.

Проектът се осъществява от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и се ръководи от декана на факултета доц. д-р Атанас Георгиев. В проекта си сътрудничат водещи изследователи и учени от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета във Версай и Сен Куентен ен Ивелин и Университета „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг. Традиционни и иновативни академични дейности, съпроводени с научен обмен, ще подпомогнат разработването на устойчиви модели за иновации в публичните услуги. Част от планираните дейности предвиждат семинари и конференции с международно участие, лятно училище за докторанти и провеждане на изследвания, в чиито фокус са теми, като иновации по време на криза, институционална устойчивост, изграждане на капацитет и възпроизводимост на успешни иновативни инструменти.

Проверката обхваща периода от началната дата на започване на изпълнението на проекта 01.09.2020 г. до 31.12.2020 г. При извършения одит не са установени слабости и нередности. Съгласно изразеното одиторско мнение, извършените в проверения период разходи са реално извършени, точни и допустими.

Екипът на проекта изказва благодарност към всички организации и експерти, участващи в изпълнението му.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest