Разговор на Управляващия директор и Заместник министър-председателя и министър на финансите на Канада Кристия Фрийланд

По време на разговора, който е част от виртуалната поредица The Exchange на МВФ, Управляващият директор на Фонда Кристалина Георгиева и Заместник министър председателя и министър на финансите на Канада Кристия Фрийланд обсъждат заплахите, породени от кризата вследствие на пандемията от COVID, които могат да доведат до отстъпление от десетки години напредък за жените и да засегнат в непропорционална степен техните доходи, заетост и възможности за образование, като същевременно повишат тежестта на безплатния труд, който жените полагат в контекста на грижите за дома и семейството и рисковете от основано на пола насилие вследствие на социалната им изолация. Двете жени на високи ръководни позиции обсъдиха политиките, които не само помагат за връщането на жените на работа, но и дават тласък на равенството на половете.

Г-жа Георгиева и г-жа Фрийланд споделиха, че виждат притеснителни сигнали, че кризата вследствие на пандемията от COVID превръща рецесията в проблем основно за жените, както и че техните работни места са засегнати по-тежко от тези на мъжете.  Г-жа Георгиева сподели, че нови изследвания на МВФ сочат, че по-точно би било да се каже, че рецесията всъщност е рецесия на майките — на жените с малки деца, особено тези с по-нисък образователен ценз, който са най-тежко засегнатата от кризата група. При тях загубите на работни места и намаляването на броя на отработените часове при работа на непълен работен ден са най-големи. Тези жени започват да се завръщат на пазара на труда, но с много по-бавни темпове спрямо всички останали групи. Двете жени на лидерски позиции споделиха личен опит от това по какъв начин пандемията е засегнала тях и семействата им и предложиха подкрепа и отправиха съвет към младите жени да търсят правата си.

Те обсъдиха политиките, които могат да смекчат въздействието на кризата върху жените и да помогнат за тяхната всестранна интеграция на пазара на труда.

И двете изразиха съгласие, че добре разработените политики за насърчаване на възстановяването могат да смекчат негативните последици на кризата върху жените и да предотвратят допълнително отстъпление от равенството на половете. Г-жа Георгиева и г-жа Фрийланд подчертаха, че това, което е добро за жените, е в крайна сметка добро и за справяне с предизвикателства в сфери като доходите, икономическия растеж и устойчивостта. Сред тези политики са:

  1. Финансова подкрепа за жените, загубили своята работа, които срещат сериозни трудности в прехраната и грижите за себе си и своите семейства.
  2. Възможности за подкрепа в отглеждането и грижите за децата и посещаването на училище на приемлива цена. 
  3. Преквалифиция и обучение на жените за усвояване на нови умения. В дългосрочен план могат да бъдат разработени политики за борба с неравенството на половете чрез създаването на условия и стимули за трудова заетост на жените. Особено ефективни са фискалните политики, съобразени с потребностите на половете, например инвестиции в здраве, образование и инфраструктура в развиващите се страни.

ЦИТАТИ:

Г-жа Георгиева каза: „Не трябва да допускаме отстъпление от равенството между половете. Трябва да дадем тласък на политики, които не само помагат на жените да се възстановят от кризата, но също така укрепват техните позиции в обществото и техния принос към нашите икономики.“

Г-жа Георгиева: Навсякъде съобразеното с пола бюджетиране помага на развитите икономики, най-вече чрез подкрепа за ранното детско развитие и предоставянето на гаранции, че жените имат достъп до тази подкрепа. В развиващите се страни, проблемите касаят по-скоро израждането на пътища в селските райони и безопасността по време на транспорт, които позволяват на жените да ходят на работа без да се страхуват, че могат да станат обект на физическо или сексуално посегателство — това за съжаление продължава да бъде проблем в много конфликтни зони на света. Но ако гледаме бюджета през призмата на половете, виждаме, че ограничените публични ресурси могат да бъдат насочени по различен начин, който открива повече възможности за принос на жените.

Г-жа Фрийланд: Обучението и грижите за децата в ранна възраст с отлично качество и на достъпна цена имат три икономически аспекта: те позволяват на родителите да бъдат част от работната сила, създават работни места и създават условия за отглеждането на поколение от „супер деца“ в Канада. 

Г-жа Фрийланд: „Възможно е все още да се чуят аргументи за това, че реалният лихвен процент, реалните инвестиции в инфраструктура, които създава реални работни места и растеж — това е физическата инфраструктура. Това са неща, които се правят от мъже, носещи каски и дебели защитни ръкавици, които си представяме, че строят мост, т.е. реализират инфраструктура инвестиция, която ще се превърне в двигател за икономическия растеж. Изграждането на центрове за дневни грижи за деца е „женска“ работа, а не реална икономическа политика. А както и Вие, и аз знаем добре, това не така. За нас в Канада изграждането на център за целодневни грижи за деца е огромен стимул за икономически растеж. Вече имаме опит в това отношение от Квебек, където беше въведена система за обучение и грижи за деца в ранна възраст на достъпни цени под формата на универсална услуга, която се предоставя на територията на цялата провинция, и тази система повиши участието на жените в работната сила и даде тласък на икономическия растеж“. [00:17:08][54.1]

Pin It on Pinterest