Общество

Постигнато е споразумение относно новите правила за регионалните, кохезионните и социалните фондове на ЕС за следващите 7 години

•Намаляване на бюрокрацията чрез опростяване на целите и административните правила•Въвеждане на хоризонтални принципи, засилване на синергията между отделните фондове•Разходите в бюджета на ЕС ще трябва да са съобразени с принципа за забрана на нанасянето на значителни вреди
Във вторник законодателите на ЕС постигнаха предварително политическо споразумение за изразходването от държавите членки на регионални, кохезионни и социални фондове за периода 2021-2027 г.

Преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение, че общите средства за икономическите, социалните и регионалните фондове за периода 2021-2027 г. ще бъдат в размер на 330 милиарда евро (330 234 776 619 по цени от 2018 г.).
Чрез постигането на новата сделка по-слабо развитите региони ще продължат да се възползват от значителна подкрепа от ЕС със ставки на съфинансиране до 85% от средствата, предоставени от Съюза. Процентът на съфинансиране за регионите в преход и за по-развитите региони е определен съответно на 60% и 40%.
Опростяване и подсилване на споразуменията за партньорство
Споразуменията за партньорство, изготвени от националните органи, за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд, Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще бъдат опростени и ограничени до 35 страници, освен ако държавите членки не желаят да бъдат по-изчерпателни.
Регионалните, местните, градските и други публични органи, икономическите и социалните партньори, гражданското общество, както и изследователски институции, където е нужно, ще бъдат ключови партньори по тези споразумения.
Въвеждане на хоризонтални принципи за европейските фондове
Парламентът въведе четири основни принципа, които трябва да бъдат спазвани, за да се отпусне финансиране от ЕС: (1) спазване на Хартата на основните права на ЕС; (2) равенство между половете и интеграция; (3) борба с дискриминацията; и (4) зачитане на целите на ООН за устойчиво развитие и парижкото споразумение за климата.
Надеждно икономическо управление
Мерките, свързани със спирането на средства, когато страните членки не спазват насоките на ЕС за икономическата политика и политиката на заетост, ще бъдат ограничени във времето (процедурите за спиране могат да се прилагат само между 2023 и 2025 г.). Санкциите, свързани с неспазването на националните икономически цели, като прекомерен бюджетен дефицит, няма да бъдат приложими докато важи общата клауза за освобождаване от спазването на Пакта за стабилност и растеж. Средствата по ЕСФ+ и Interreg няма да могат да бъдат спрени.
Други ключови мерки•Интегриране на действията в областта на климата: фондовете ще допринесат за постигането на общата цел 30% от бюджетните разходи на ЕС да бъдат изразходвани в подкрепа на климатичните цели и ще спазват принципа, заложен в Зеления пакт за „ненанасяне на значителни вреди“;•Опростени цели: заложени са пет цели за отделните политики (вместо 11 през предходния период): по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; Европа, която е устойчива, по-зелена и с икономика, която преминава към нетни нулеви въглеродни емисии; по-свързана Европа; по-социална и приобщаваща Европа; Европа, по-близка до гражданите;•Оценка в средата на периода: 50% от неизразходваните средства ще могат да бъдат преразпределяни между отделните фондове за последните две години от програмния период;•Изисквания за одит: законодателството включва позицията на ЕП, че държавите членки, които са част от Европейската прокуратура, ще се възползват от опростени одиторски процедури.
Цитати
Съдокладчикът Андрей Новаков (ЕНП, България) заяви: „Договорихме се след две години преговори! Това означава, че държавите членки вече имат яснота по отношение на програмирането, изпълнението и приключването на своите програми. Най-накрая можем да планираме бюджета от над 330 милиарда евро. Радвам се, че виждам съгласие по първоначалните искания на Парламента: 85% съфинансиране от ЕС за по-слабо развитите региони. По този начин ще има по-малък натиск върху централните и общинските бюджети по време на възстановяването. “
Съдокладчикът Констанце Крел (С&Д, Германия) добави: „Много се радвам, че в крайна сметка политиката на сближаване получи достатъчно средства, за да могат всички региони да участват и да се възползват от нея. За регионите е много важно да можем да постигнем съгласие за повишаването на нивата на съфинансиране над това, което беше предложено от Комисията. Успяхме да направим политиката на сближаване пригодена за бъдещето, особено по отношение на социалните и екологичните проблеми. Радвам се, че благодарение на Европейския парламент 30% от бюджета ще бъдат изразходвани за борба с изменението на климата.“
Следващи стъпки
Работата на техническо ниво ще бъде финализирана скоро, за да отрази резултатите от настоящото споразумение. Парламентът и Съветът след това трябва да одобрят текста. Независимо от датата, на която регламентът влезе в сила, разпределението на финансовите ресурси ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г.
Контекст
Общите разпоредби ще се прилагат за Фонда за регионално развитие, Социалния фонд (EFS+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за справедлив преход и ще определят финансови правила за Фонда за убежище и миграция, Фонда за вътрешна сигурност и Инструмента за управление на границите и визите за 2021–2027 г. Тези средства съставляват около една трета от общия бюджет на ЕС. Разпределените ресурси за сближаване за 2021–2027 г. са с около 48 милиарда евро по-ниски от предходния седемгодишен период.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest