План за действие за европейската демокрация –
укрепване на демокрациите на ЕС

Какво представлява планът за действие за европейската демокрация?
В плана за действие за европейската демокрация се посочват конкретни мерки за насърчаване
на свободни и честни избори и силно демократично участие, за подкрепа на свободните и
независими медии и за борба с дезинформацията.
С плана за действие Комисията обявява мерки, както законодателни, така и незаконодателни,
които да бъдат изпълнявани през целия ѝ мандат, с което ще бъде укрепена устойчивостта на
демокрациите в ЕС. Мерките ще спомогнат за справяне с проблемите в областите, в които
демократичните ни системи и гражданите са най-уязвими.
Планът за действие ще ангажира институциите на ЕС, националните правителства и парламенти,
които носят основната отговорност за гарантирането на стабилно функциониране на
демокрацията, както и други национални органи, политически партии, медии, гражданското
общество и онлайн платформи.
Планът е структуриран около три основни области: защита на почтеността на изборите и
насърчаване на демократичното участие, укрепване на медийната свобода и плурализъм и борба
с дезинформацията. В плана за действие се поставя силен акцент върху оправомощаването на
гражданите и на гражданското общество да противодействат на заплахите.
Защо Комисията представя този план за действие?
В последно време е налице възобновяване на обществената политическа ангажираност и
увеличаване на избирателната активност по време на избори, но както и на много места по света
демокрацията в ЕС и неговите държави членки е изправена пред предизвикателства: нарастващ
екстремизъм и усещане за дистанция между хората и техните избрани представители.
Почтеността на изборите също бе застрашена, средата, в която работят журналистите и
гражданското общество, се влоши и станахме свидетели на съгласувани усилия за
разпространяване на невярна и подвеждаща информация и манипулиране на гласоподавателите,
включително от страна на чуждестранни субекти. Пандемията от COVID-19 измести тези
предизвикателства в нова посока: извънредните спешни мерки, предприети за справяне с
кризата, свързана с общественото здраве, засегнаха политическия процес и на някои места
породиха опасения, свързани с въздействието им върху демокрацията. В ЕС във връзка с
COVID 19 започнаха целенасочени операции за влияние и кампании за дезинформация от страна
на чуждестранни субекти и някои трети държави.
Ако бъде изпълнен изцяло, предложеният план за действие ще гарантира, че Европа разполага с
по-силна демократична основа, за да се справи с предизвикателствата, породени от
безпрецедентната здравна, икономическа и свързана с климата криза, пред която сме изправени,
при пълно зачитане на нашите общи принципи и ценности. През 2023 г. Комисията ще направи
преглед на изпълнението на плана за действие, година преди изборите за Европейски
парламент, и ще прецени дали са необходими по-нататъшни стъпки.
Как планът за действие за европейската демокрация ще съдейства за защита на
почтеността на изборите и за насърчаване на демократичното участие?
Поддържането на демокрацията изисква по-решителни действия за защита на изборните процеси
и за оправомощаване на гражданите в рамките на открит демократичен дебат. Налице е ясна
необходимост от подсилване на правилата на ЕС с цел предотвратяване на външна намеса и
актуализиране на предпазните мерки в светлината на новата цифрова реалност. Демокрацията
се състои също така в разнообразието от практики на участие, гражданската ангажираност и
зачитането на демократичните стандарти и върховенството на закона, прилагани в рамките на
целия изборен цикъл и извън него.
Основните действия в тази област включват:
Предложение за законодателство, чиято цел е гарантиране на по-голяма прозрачност в
областта на спонсорираното съдържание в политически контекст („политическа
реклама“) Това ще бъде придружено от мерки за подкрепа и насоки за политическите
партии и държавите членки.
Предложение за изменение на Регламента относно финансирането на европейските
политически партии.
Изготвяне на нов съвместен оперативен механизъм чрез Европейската мрежа за
сътрудничество в областта на изборите, за да се подпомогне разполагането на
съвместни експертни екипи и да се работи в тясно сътрудничество с Групата за
сътрудничество в областта на мрежовата и информационната сигурност с цел
противодействие на заплахите за изборните процеси. С това се допълват други мерки за
защита на изборите и на изборната инфраструктура срещу заплахи, включително срещу
кибератаки, и за подпомагане на свободни и честни избори, най-вече по време на
пандемията от COVID-19.
Финансиране: Насърчаване на използването на структурните фондове на ЕС за
финансиране на гражданското общество и за изграждане на капацитет и
институционална/административна инфраструктура за съвещателно ангажиране на
гражданите и политическо участие; Използване на фондовете и възможностите на ЕС в
рамките на стратегията на ЕС за младежта, гражданското образование, програма
„Творческа Европа“ и програмата за равенство с цел насърчаване на достъпа до
демократично участие и доверие в демокрацията.
Как планът за действие за европейската демокрация ще спомогне за укрепването на
медийната свобода и плурализъм?
Свободните и плуралистични медии са от ключово значение, за да се търси отговорност от
властимащите и да се помага на гражданите да вземат информирани решения. Налице е ясна
необходимост от подобряване на онлайн и физическата безопасност на журналистите и от
предоставяне на тях и на другите участници в защитата на обществения интерес на инструменти
за защита срещу злоупотребата с предявяването на съдебни искове. Роля за подобряване на
медийния плурализъм играят по-прозрачното публично оповестяване на информация относно
собствеността и контрола върху медиите, както и прозрачното и справедливо разпределяне на
държавните реклами.
Основните действия в тази област включват:
Препоръка относно безопасността на журналистите, която да бъде представена до
2021 г. и в която се вземат предвид новите онлайн заплахи, пред които са изправени поспециално жените журналисти. За изготвянето и изпълнението на препоръката ще бъде
установен структуриран диалог в рамките на Европейския форум на новинарските медии с
държавите членки, заинтересованите страни и международните организации.
Финансиране: Предоставяне на устойчиво финансиране за проекти с акцент върху
правната и практическата помощ за журналисти в ЕС и извън него, включително обучение
по безопасност и киберсигурност за журналисти и дипломатическа подкрепа
До 2021 г. ще бъде изготвена инициатива за защита на журналистите и гражданското
общество от злоупотреба с предявяването на съдебни искове (стратегически
съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността – ССПНСУО).
Подкрепа за сътрудничеството в ЕС между националните медийни съвети и други медийни
саморегулиращи се органи, независими медийни регулатори и мрежи от журналисти и
инициативи за насърчаване на журналистическите партньорства и стандарти.
Мерките в подкрепа на медийния плурализъм включват създаването на пилотен проект
за обзор на собствеността върху медиите, насоки относно прозрачността на собствеността
върху медиите, насърчаване на прозрачното и справедливо предоставяне на държавна
реклама, подобряване на медийното многообразие и насърчаване на европейски подход
към популяризирането на аудио-визуалните медийни услуги от общ интерес.
Как планът за действие за европейската демокрация ще се бори с дезинформацията и
чуждата намеса?
Работата на ЕС в тази област ще продължи да се основава силно на европейските ценности и
принципи. Той също така ще гарантира изцяло правото на хората да изразяват мнения и да имат
достъп до законно съдържание. Действията имат за цел да подобрят капацитета на ЕС и на
държавите членки за борба с дезинформацията, да въведат повече задължения и отчетност за
онлайн платформите и да дадат възможност на гражданите да вземат информирани решения.
Целта на плана за действие е подобряване на прозрачността, ограничаване на манипулативните
техники и намаляване на икономическите стимули за разпространение на дезинформация. Това
включва засилване на възпиращите мерки чрез налагане на финансови санкции на тези, които
участват в действия за оказване на влияние и чужда намеса.
Основните действия включват:
Разработване на инструментариума на ЕС за противодействие на чуждото влияние,
операции и намеса, включително нови инструменти, които позволяват налагането на
финансови санкции на извършителите, и въвеждане на нов протокол за укрепване на
съществуващите структури за борба с дезинформацията.
Укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията чрез
публикуването на ясни насоки за платформите относно начините за засилване на
мерките им за борба с дезинформацията, и изготвяне на стабилна рамка за тяхното
наблюдение.
Финансирането ще подкрепи нови иновативни проекти за борба с дезинформацията и
насърчаване на медийната грамотност по линия на различни програми на ЕС, по-конкретно
чрез организации на гражданското общество и висши учебни заведения в ЕС и извън него.
Как планът за действие за европейската демокрация е свързан със законодателния акт
за цифровите услуги?
Предвидените в плана за действие за европейската демокрация инициативи, по-специално
насоките за укрепване на Кодекса на поведение във връзка с дезинформацията и
законодателството с цел гарантиране на прозрачност в областта на спонсорираното съдържание
в политически контекст, допълват мерките, които ще бъдат предложени в рамките на
законодателния акт за цифровите услуги.
Актът за цифровите услуги е законодателно предложение, с което ще бъде определена
хоризонтална рамка за регулаторен надзор, отчетност и прозрачност на онлайн пространството в
отговор на възникващите рискове. С него ще бъдат предложени правила за гарантиране на поголяма отчетност относно начина, по който платформите модерират съдържанието, рекламата и
алгоритмичните процеси. Големите платформи ще бъдат задължени да оценяват рисковете, които
пораждат техните системи не само по отношение на незаконното съдържание и продукти, но
също така и по отношение на системните рискове за защитата на обществения интерес и
основните права, общественото здраве и сигурност.
Със законодателния акт за цифровите услуги също така ще бъде създаден механизъм за
съвместно регулиране за мерките, които ще бъдат включени в преразгледания и подсилен
Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията. Въз основа на този подход на съвместно
регулиране Комисията ще насочва усилията чрез целенасочени действия за преодоляване на
конкретни проблеми, свързани с дезинформацията по линия на три стълба:
Комисията ще изготви насоки за начина, по който платформите следва да засилят своите
мерки за преодоляване на недостатъците, установени при оценката на Кодекса за
поведение във връзка с дезинформацията;
Комисията ще призове подписалите го страни и съответните заинтересовани страни да
укрепят Кодекса за поведение съгласно насоките;
Комисията също така ще създаде по-стабилна рамка за редовен мониторинг на засиления
Кодекс за поведение въз основа на опита от наблюдението на дезинформацията в контекста
на пандемията от COVID-19.
Кой бе консултиран в процеса на изготвяне на плана за действие?
Комисията проведе обществена консултация от 15 юли до 18 септември 2020 г. При тази
консултация бяха получени общо 338 отговора, 208 (61 %) от които бяха подадени от физически
лица и 130 (38 %) — от публични органи, НПО, академични среди, предприятия, асоциации,
дружества и профсъюзни организации. Бе получен принос от големи онлайн платформи,
публични органи, организации на гражданското общество и професионални сдружения.
Обществената консултация показа широко признаване на рисковете от намеса в демокрацията в
ЕС и необходимостта от целенасочени действия както онлайн, така и офлайн.
Планът за действие взема ли предвид пандемията от COVID-19?
Пандемията от COVID-19 измести някои предизвикателства в нова посока: Извънредните спешни
мерки, предприети за справяне с кризата, свързана с общественото здраве, засегнаха
политическия процес и на някои места породиха опасения, свързани с въздействието им върху
демокрацията. От средата на март Комисията извършва мониторинг на мерките в държавите
членки, които се отразяват на върховенството на закона, демокрацията и основните права.
Докато пандемията все още е факт и в редица държави членки продължават да се прилагат
извънредни мерки, докладът относно върховенството на закона от 2020 г. обърна внимание на
някои от въпросите, възникнали в контекста на националните дебати и правните и политическите
действия във връзка с кризата. Комисията също така работи с държавите членки в рамките на
Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите за насърчаване на добри практики
и адаптации с цел да се гарантира, че провеждането на свободни и честни избори в настоящия
контекст ще продължи.
Пандемията показа също така значението на програмата за непрекъснат мониторинг по
отношение на усилията, които правят платформите и съответните промишлени асоциации за
ограничаване на онлайн дезинформацията във връзка с COVID-19. Резултатите от този
мониторинг ще осигурят подходящи данни за създаването на по-стабилна рамка.
Как планът за действие е свързан с други неотдавнашни инициативи на ЕС относно
върховенството на закона и основните права?
Настоящият план за действие за европейската демокрация е един от елементите на поширокомащабно начинание на равнище на ЕС за укрепване на демокрацията, равенството и
зачитането на правата на човека. Взети заедно, новият механизъм на ЕС в областта на
върховенството на закона, новата стратегия за укрепване на прилагането на Хартата на
основните права, мерките, предприети за насърчаване и защита на равенството в целия ЕС, и
планът за действие за европейската демокрация ще бъдат основен двигател, за да се даде нов
тласък на европейската демокрация. Планът ще помогне на Европа да се справи с
предизвикателствата, свързани с цифровата ера. Ангажиментът към демокрацията е залегнал и
във външната дейност на ЕС и е основен стълб на неговата работа с присъединяващите се и
съседните държави.
За повече информация
План за действие за европейската д

Pin It on Pinterest