Общество

НПСС разговаря с висшите училища за промениТе на ПМС №90/2000 година

По инициатива на НПСС се проведе онлайн среща-дискусия, на която се обсъди ПМС 90 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

На срещата взеха участие 45 души от 30 висши училища – експерти, зам.-ректори, специалисти и представители на студентските съвети.Целта на срещата беше да се обсъди подробно нормативната уредба, касаеща отпускането на стипендии в държавните висши училища и проблемите, на които академичната общност се натъква при нейното прилагане.Начертаха се няколко основни въпроса, върху които беше проведена дискусия – необходимост от допълнително финансиране, промяна на размера за награди и помощи, разширяване на кръга от предимствени групи, които биха могли да получат стипендия, разделяне на уредбата на две отделни постановления – за студенти и за докторанти и много други.Представителите на висшите училища споделиха своя опит и изразиха разнопосочни мнения по важни въпроси като: трябва ли да отпадне класирането по доход, трябва ли да се въведе ограничение при кандидатстването на стипендия на база възрастов критерий, трябва ли отпуснатите стипендии да се разделят на квотен принцип – по факултети и специалности и други.Групата от експерти и представители на студентската общност ще проведе още работни срещи, на които предстои да се изготвят конкретни предложения за промяна на ПМС 90. Всяко висше училище ще изпрати своите предложения, които ще бъдат надлежно обсъдени след две седмици – отново на онлайн среща.Следващата среща на експертните от висшите училища с НПСС с участие на експерти от МОН за ПМС 90  ще се проведе във Вторник, 8 юни, от  13:00 часа в Google Meet.Предложения за промени в ПМС №90/2000 година НПСС ще очаква да бъдат изпращани от висшите училища до 07.06.2021 година. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest