Общество

НАТФИЗ участва в първа среща по европейския проект “IN SITU”

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ участва в първата среща по европейския проект “IN SITU” състояла се в Университета на Азорите (Понта Делгада, Португалия).

Първата среща по европейския проект„IN SITU“ Местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски райони“, в който НАТФИЗ е партньорсе проведе на 11 и 12 октомври 2022 г. в Университета на Азорите, Понта Делгада.

проф. д-р Лидия Върбанова и проф. д-р Пенко Господинов

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Horizon Europe (Споразумение №101061747). Координатор на проекта е Центърът за социални изследвания в университета в Коимбра, Португалия.

Проектът IN SITU, който стартира на 1 юли 2022 г., е с продължителност 4 години. Проектът има за цел да изследва и опознае по-добре формите, процесите, и управлението, което е необходимо да се приложи в областта на културните и творчески индустрии (КТИ) базирани в извънградски райони на Европа, както и да спомогне за напредъка на КТИ, като двигател на иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в тези региони/общности.

От методологична гледна точка, проектът цели да установи взаимовръзката между научните изследвания и творческата практика, свързвайки изследванията с иновативни практики чрез „IN SITU лаборатории“ – локални центрове в шест извънградски райони на Европа, разположени в Португалия, Ирландия, Исландия, Финландия, Латвия и Хърватия.

Проектът има за цел да предостави задълбочени познания относно иновативни стратегии и системи за КТИ в извънградски райони, ефектите от междусекторните връзки и необходимостта от КТИ специалисти в извънградски райони. За тази цел проектът включва и програма за изграждане на капацитет и разработване на предложения за културни политики и политики в областта на иновациите, както и създаването на рамки и условия за контекстуализиране и действие в тази насока.

Проектът IN SITU има за цел: 1) да идентифицира и определи социално-икономическия принос на КТИ в извънградски райони в Европа; 2) да разработи модели за развитието устойчиви практики на КТИ в определени периферни места и региони; 3) да изследва въздействието на пандемията Ковид-19 върху културата и творческите индустрии; 4) да идентифицира потенциални иновации в КТИ в извънградски райони в Европейския съюз, и да предложи по какъв начин те могат да бъдат двигател на иновации в други социални и икономически сектори; 5) да проучи потребностите и необходимите ресурси в КТИ в шест избрани извънградски района; 6) да следи развитието на 12 практически проекта (казуси), които представят творчески решения на определени социални, политически и екологични проблеми; 7) да разработи и приложи специфична програма, която да насърчава междусекторните връзки, мрежи и хоризонтални отношения; да създаде среда за нови възможности и компетенции; да подпомага и напътства нови социални, предприемачески, бизнес и иновационни модели в творческите индустрии в избраните шест извънградски района;  8) да изследва начините, по които културните политики в творческите индустрии в определени сфери могат да бъдат съотнесени към политиките в областта на иновациите; и 9) да идентифицира потенциалните възможности за бъдещото развитие на креативните индустрии в извънградски райони в Европа и предложи стратегически планове и политики с цел да създаде среда за подобно развитие и да го промотира.

Консорциумът по проекта обединява 13 институционални партньори в 12 държави: Centre for Social Studies of the University of Coimbra (Португалия), координатор на проекта; National University of Ireland Galway (Ирландия); European Network of Cultural Centres (Белгия); Utrecht University (Нидерландия); National Institute for Agriculture, Food and Environment (Франция); MONDRAGON Innovation & Knowledge (Испания); Kultura Nova Foundation (Хърватия); University of the Azores (Португалия); University of Turku (Финландия); Latvian Academy of Culture (Латвия); Bifröst University (Исландия); National Academy of Theatre and Film Arts “Kr. Sarafov” (България); and University of Hildesheim (Германия).

Като част от проекта беше проведена неформална среща с дейци от сферата на културата и изкуството в VAGA – Arte e Conhecimento Anda&Fala (Walk&Talk) в португалския град Понта Делгада, на която специалисти от крайните и централни европейски региони обсъдиха въпроси свързани с културните и творчески индустрии (КТИ) в извънградски райони и как биха могли да се превърнат в двигател на иновации и конкурентоспособност в техните региони.

За повече информация относно проекта IN SITU посетете: https://insituculture.eu/

Снимките в публикацията са от първата среща на консорциума IN SITU, 11-12 октомври 2022 г., Университета на Азорите, Понта Делгада.

Проектът IN SITU се финансира от програмата за изследвания и иновации Horizon Europe на Европейския съюз, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ №. 101061747.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest