Лидерите на вероизповеданията в Азербайджан с писмо до президента Алиев

От лидерите на вероизповеданията в Азербайджан

До Негово Превъзходителство гн Илхам Алиев, президент на РепубликаАзербайджан

УважаемигнПрезидент,

От името на религиозните общности, които представляваме, ние, лидерите на вероизповеданията в Азербайджан, искрено поздравяваме Ваше Превъзходителство, президент и главнокомандващ на Република Азербайджан, за победите на азербайджанската армия при освобождаването на окупираните територии.

Уважаеми г-н Президент, благодарение на политическата воля н а Ваше Превъзходителство, който поддържа и доразвива идеологията на азербайджанството, основана от националния лидер Гейдар Алиев, ние, последователите на различни те вероизповедания, осъществяваме нашите религиозни нужди в Азербайджан на високо ниво и чувстваме вниманието, грижите и защитата на държавата . Благодарение на глобалната инициатива и практическите усилия на Ваше Превъзходителство и първи я вицепрезидент Мехрибан Алиева, Азербайджан придоби репутация в цял свят като покровител на мултикултурни те ценности, наред с националните и духовните ценности. Вярващите от различни вероизповедания, живеещи в Азербайджан като горди граждани на тази страна, бяха изключително доволни от поздравителния Ви адрес до нацията, историческата Ви реч на 75-ата сесия на Общото събрание на ООН, както и ценното Ви интервю за телевизионния канал „Россия-1“. Наред с постиженията на страната ни в политическата, икономическата, социалната и хуманитарната сфера, ние ценим и подкрепяме естественото право на Азербайджан да възстанови териториалната си цялост и да гарантира неприкосновеността на границите си .

Уважаеми г-н Президент, ние, духовенството, които винаги се стремим към справедливост и истина в името на нашия Бог, винаги сме казвали, че споделяме и подкрепяме Вашите хуманни и хуманитарни инициативи в света като глава на нашата държава .

Ваше Превъзходителство, Азербайджан е известен като държава, която пази религиозното и духовното наследство, защитава националните и универсални те ценности, ремонтира, изгражда и възстановява религиоз ни храмове на държавно ниво . Ние, лидерите на вероизповеданията, сме преки свидетели на това внимание. Като религиозни дейци ние сме изключително загрижени от актовете на вандализъм срещу религиозни и исторически обекти и свети места в окупираните от армен ците територии на страната ни в отговор на действията на Азербайджан, който е възстановил и защитава арменската църква в центъра на столицата Баку . Ислямските места за поклонение и гробищата в земите на древния Карабах са умишлено унищожени и осквернени . Наред с обектите от общо ислямско значение се извършват исторически фалшификации и промени в оригинални те имена на християнски и еврейски храмове и свети места . Работи се по григорианизиране на древните албански и православни църкви. Подобно отношение към универсалното наследство е неприемливо .

Ваше Превъзходителство, ние, лидерите на вероизповеданията, които подкрепяме всички необходими стъпки, които сте предприели за възстановяване на справедливостта, заявяваме, че по време на събитията от 20 януари и войната в Карабах християни, евреи, хора от други националности и религии са застанали рамо до рамо с азербайджанския народ . Наред с националните герои като Мубариз, загинали за териториалната цялост на Азербайджан, ние се гордеем с героичните синове на От ечеството, представляващи еврейската, руската, украинската и други национ алности, като Агарунов, Яковлев, Половинко, Сенюшкин . Днес всички граждани, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност, са с главнокомандващия в защита на родината . Молим се на Всевишния да успокои всички наши деца, които са станали мъченици в защита на родината и да даде изцеление на ранените . Г-н Президент, по-голямата част от световната общност е наясно, че Азербайджан е на прав път и защитава правото си да освобод и земите си. Съветът на мюсюлманите в Кавказ, която е религиозен център, и Върховният религиозен съвет на народите от Кавказ, в

да спомогне за победата на Азербайджан в това дело и призоваваме всички наши сънародници, живеещи в различни страни, независимо от тяхната национална, религиозна принадлежност и политически възгледи, родени и израснали в Азербайджан, да проявят солидарност и да се обединят по -близо около азербайджанския президент и главен главнокомандващ.

Нека Всевишният защити Азербайджан и да ни даде победа в тази справедлива борба! Нека Всемогъщият подпомогне триумфа на истината и справедливостта в нашия свят! Амин !

С най-дълбока почит и уважение ,

ШейхУлИслямАллахшукюрПашазаде,

ПредседателнаСъветанамюсюлманитев Кавказ

Александър

АрхиепископнаБакуи Азербайджан

МилихЙевдайев

Главанаобщносттанапланинскитеевреив Азербайджан

АлександърШаровски

ПредседателнаРелигиознаобщностна европейскитеевреиотБаку

https://azertag.az/en/xeber/From the leadens of religious confessionsi n Azerbaijan1600753

Pin It on Pinterest