Общество

Кръгла маса: Преодоляване на женската бедност и дискриминацията на пазара на труда

На 26 май (петък) 2023 година, от 13.00 часа, в Конферентен център на Областна администрация Видин ще се проведе Кръгла маса на тема „Преодоляването на женската бедност и дискриминацията на пазара на труда в контекста на обществения и политически дебат“.

Проектът е дело на Института за социална интеграция в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт“, а срещата се провежда под егидата на областния управител на област Видин г-н Огнян Асенов.

В рамките на дискусията ще бъдат поставени въпросите за икономическото равенство и равнопоставеното участие на жените на пазара на труда и ще бъде представено изданието „Бедност и безработица при жените в България”. Покана за участие е отправена към представители на държавната и местната власт, неправителствени организации, общественици, синдикати и бизнес.

Във фокуса са проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени жените в България, а именно – неравностойно заплащане на труд, по-ниски размери на полагаемите им се обезщетения, безработица, а вследствие на това и по-висок риск от бедност. Разликата в заплатите между средните доходи на работещите на пълен работен ден жени и мъже е средно 13% в страните от ОИСР. В България тази разлика е близо 14% Рискът от изпадане в бедност е по-голям за жените, отколкото за мъжете, особено в напреднала възраст. Той е в резултат на прекъсване на платена работа, недостатъчно високи вноски в пенсионната ни система, небалансирано разпределение на платен и неплатен труд, по-честото ангажиране на жени за почасова дейност.

Темата за равното заплащане на труда е основна в дискусиите в шестте района на планиране с участието на институции, неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на равнопоставеността, синдикати и бизнес, като целта е не само по-широка публичност, повишаване чувствителността на местната общност и предизвикване на дебат за нуждата от политики по темата, но и представяне на иновативни и визионерски решения.

През 2022 година Института за социална интеграция и Фондация ‘Фридрих Еберт“ реализираха проекта „Бедност и безработица при жените в България“. В издадения по проекта сборник са споделени добри решения в полза на равната икономическа независимост и премахването на разликите в заплащането на жените и мъжете. В него участват не само представители на неправителствения сектор, но и на местната и държавната власт.

Проектът е дело на Института за социална интеграция и Обединението на жените социалистки област Пловдив, в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт“. С изданието може да се запознаете на:

https://bulgaria.fes.de/fileadmin/user_upload/documents/publications/2022/Bednost_i_bezraborica_pri_zhenite_v_Bulgaria_WEB_BG.pdf

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest