Общество

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2021/2022 академична година

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави.

Целта на мобилността е да бъдат изнесени лекции в областта на знание, която е договорена с партньорския университет и е одобрена от Националната агенция. Участието в научни форуми, конференции и подобни събития не е допустимо и няма да бъде финансирано. Подробна информация относно участващите факултети, конкретните области на знание, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, можете да откриете в таблиците с мобилностите за съответния факултет. Всички одобрени мобилности по тази селекционна процедура трябва да бъдат изпълнени в срок до 30.06.2022 г.

Информация за конкурса:

  • Мобилностите могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:
  • да са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • нивото на владеене на езика/ците на преподаване да отговаря/т на нивото, посочено в таблицата с мобилностите;
  • областта на преподаване/специалността/програмата на кандидата да отговарят на параметрите, посочени в таблицата с мобилностите.

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост и подбор от комисии с участието на Факултетните Еразъм координатори/декани/зам.-декани и представители на отдел „Международно сътрудничество“.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

Документи за кандидатстване:

  • Заявление – по образец ( Приложение 1 );
  • План за преподаване (Teaching plan) – по образец ( Приложение 2 );
  • Копие от документ за владеене на езика на преподаване (ако кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);
  • Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

Подаване на документите:

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запаметени с името на документа и името на кандидата.

Пример: Zayavlenie_IvanIvanov; Teaching plan_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov; Pre-acceptance_IvanIvanov.

Всички документи трябва да бъдат изпратени с един имейл до erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 13 януари 2022 г., 17:30 часа.

В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

Резултати:

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на уебсайта на програма Еразъм+ на 18 януари 2022 г., в 17:30 часа.

В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest