Изказване на Управляващия директор на МВФ на Срещата на върха на лидерите относно климата, сесия 2 Инвестиции в решения за климата

Г-н президент, г-н специален пратеник Кери, г-жо министър на финансите Йелън,

В МВФ разглеждаме изменението на климата като основен компонент на работата ни в областта на макроикономическата стабилност, растежа и заетостта. То излага на огромни рискове функционирането на нашите икономики, но също така предлага невероятни възможности с транформиращ потенциал за инвестиции и създаване на работни места.

Позволете ми да поставя акцент върху трите области, в които правилните политики могат значително да ускорят прехода към нова икономика на климата.

Първо, ясни и стабилни цени на въглеродните емисии: това ще изпрати критично важно послание до производителите и потребителите във всички сектори на икономиката. Ценовите стимули вече са доказали своята ефективност в области като възобновяемите източници на енергия, електрическата мобилност, енергоефективните сгради, повторното залесяване и други благоприятни за климата дейности. Те имат положително отражение и върху растежа и работните места, като същевременно намаляват въглеродните емисии. Приходите от въглеродни емисии могат също така да гарантират справедлив преход, да компенсират домакинствата за увеличението на цените и да подпомогнат компаниите и работещите в прехода от дейности с висока към такива с ниска въглеродна интензивност.

Анализът ни показва, че ако не пристъпим към ценообразуване на въглеродните емисии, няма да успеем да постигнем поставените цели за стабилизиране на климата. Показва също така, че съчетанието на стабилно повишаващи се цени на емисиите и инвестиции в зелена инфраструктура биха могли да повишат световния БВП с над 0.7 процента на годишна база през следващите 15 години, създавайки милиони нови работни места.

Ценообразуването на въглеродните емисии набира скорост. Редица компании вече използват цени „в сянка“ на емисиите в своите модели. До момента са въведени над 60 схеми за ценообразуване. Но средната световна цена на въглеродните емисии в момента е едва 2 щ.д. на тон и трябва да се повиши до 75 щ.д. на тон до 2030 г., за да успеем да намалим емисиите в унисон с целите, определени в Парижкото споразумение.

Поради неотложната необходимост от предприемане на действия, ние предлагаме възприемането на международна минимална цена на въглерода от всички държави с високи емисии, например страните от Г-20. Съсредоточаването на усилията върху определянето на минимална цена на въглерода от членовете на малка група от държави с високи емисии може да улесни постигането на споразумение, което обхваща до 80 процента от общото количество емисии в света.

Тази минимална цена трябва да бъде прагматична и справедлива, и да позволява диференциация в зависимост от степента на икономическо развитие на отделните държави. Тя може да бъде въведена чрез въглеродни данъци, системи за търговия с въглерод или други еквивалентни мерки в зависимост от политическите предпочитания.

Като най-важен ефект, обаче, определянето на минимална цена може да предотврати по-неефективните и спорни корекции на емисиите на границата, в случай че подходът на стабилно ценообразуване на въглерода бъде възприет само от някои страни.

Второ, зелена таксономия и стандартизирано докладване на свързаните с климата финансови рискове.

И двете са необходима предпоставка за отключването на частни инвестиции в размер на трилиони долари.

Въпреки че интересът от страна на финансовата индустрия се повишава, повече от половината мащабни инвеститори, участвали в неотдавна проведено проучване посочват липсата или недоброто качество на данните като най-голяма бариера за устойчиви инвестиции. Това е причината, поради която МВФ работи със своите държави—членки и партньори за подобряване на качеството на данните и оповестяването и провеждането на стрес тестове за устойчивост на финансовия сектор на свързани с климата рискове.

Третата област е финансовата подкрепа за развиващите се страни.

Те предлагат много от възможностите за инвестиции при ниски цени, така че в интерес на всички ни е да изпълним ангажимента си за заделяне на финансови средства за климата в размер на 100 милиарда щ.д. годишно за развиващия се свят. Това, в съчетание с трансфер на технологии и политическа подкрепа, ще направи възможно отделянето на икономическия растеж от нарастването на въглеродните емисии.

Ние от своя страна ще продължим да работим за интегрирането на изменението на климата в нашите годишни проверки на състоянието на страните и финансовите системи и активно да насърчаваме нисковъглеродния и устойчив на климата растеж.

Pin It on Pinterest