Общество

Евродепутатите представят нови мерки за спиране на изпирането на пари

•Хармонизирани политики срещу изпирането на пари в целия ЕС•Висококачествени регистри на действителните собственици•По-силен надзор от страна на ЕС и споделяне на информация между държавите членки
Взаимносвързани регистри на действителните собственици, превантивна политика за съставяне на черен списък и ефективни санкции са сред предложените инструменти от евродепутатите за спиране на изпирането на пари.
В резолюция приета в петък с 534 гласа „за“, 25 „против“ и 122 „въздържал се“, евродепутатите приветстваха Плана за действие на Комисията за ефективна борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и подчертаха най-належащите промени, необходими за постигане на ефикасна рамка на ЕС.По-добро изпълнение и сътрудничество
Евродепутатите изразяват съжаление за неправилното и неравномерно прилагане на правилата за борба с изпирането на пари/борбата с тероризма в държавите членки и призовават за подход на нулева толерантност и започването на производства за установяване на нарушения срещу държавите членки, които изостават при транспонирането на правилата в националното законодателство. Съдебните и правоприлагащите органи в държавите членки трябва да си сътрудничат повече и да споделят информация помежду си, казват те.
Парламентът приветства факта, че предложението му за създаване на механизъм за координация и подкрепа за звената за финансово разузнаване (ЗФР) беше възприето от Комисията. То ще предостави на държавите членки достъп до съответната информация и подкрепа за работата по трансгранични случаи.Ефективно използване на данни
Евродепутатите искат Комисията да се справи с продължаващата липса на качествени данни, за да идентифицира действителните собственици като създаде взаимносвързани и висококачествени регистри в ЕС с високи стандарти за защита на данните. Те също така искат да разширят обхвата на надзорните субекти, за да включат нови и революционни пазарни сектори, като криптоактивите. Членовете на ЕП отново заявяват, че юрисдикциите, които не оказват съдействие и третите страни с висок риск трябва да бъдат незабавно включени в черен списък, като същевременно създадат ясни критерии и сътрудничество с тези държави предприемащи реформи.Хармонизиране на възпиращите санкции на равнище ЕС
Евродепутатите призовават да бъде приложено взаимното признаване на заповедите за обезпечаване и конфискация. Това би улеснило възстановяването на трансгранични престъпни активи от престъпна дейност и би дало възможност за бързо трансгранично сътрудничество. В допълнение, те искат Европейската централна банка да бъде упълномощена да отнема лицензите на всички банки, извършващи дейност в еврозоната, които нарушават задълженията в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, независимо от оценката на националните органи за борба с изпирането на пари.
В резолюцията евродепутатите припомнят престъпления свързани с корупцията и прането на пари като Луанда Ликс, както и други скандали, като Cum Ex, Досиетата от Панама, Люкс Лийкс и Досиетата от рая, които многократно разклатиха доверието на гражданите в честните и прозрачни финансови и данъчни системи.
И накрая, те подчертават ценния принос на международната разследваща журналистика и лицата, подаващи сигнали за нередности за разкриването на евентуални престъпления. Те призовават властите да идентифицират лицата, подбудили убийството на Дафне Каруана Галиция, и да разследват тези, срещу които все още има висящи сериозни обвинения за изпиране на пари.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest