В Благоевград се извършват съвместни проверки на контролни органи на местно ниво

Окръжна прокуратура – Благоевград, в изпълнение на писмо на Върховна административна прокуратура, е възложила на контролни органи на местно ниво – Районна здравна инспекция, Комисия за защита на потребителите, Областна дирекция по безопасност на храните, както и на Областна дирекция на МВР гр. Благоевград, извършване на съвместни проверки.

Целта е предприемане на мерки за недопускане на продажба на лекарствени и хранителни продукти на цени, многократно превишаващи утвърдените и регистрирани такива.

Съответните органи трябва да осъществят засилена контролна дейност в насока установяване и санкциониране на търговия с лекарствени продукти без разрешение, продажбата им на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и предлагане и продажба на такива чрез сключване на договори за продажба на разстояние. Специално внимание следва да бъде обърнато на спазването на законовите разпоредби за коректното етикиране на храните с посочване на обявената цена, както и относно предлагането само на безопасни храни и услуги. Разпоредено е извършване на проверки на търговски обекти и следене на предлагането на храни по начин, незастрашаващ общественото здраве.

На Окръжна прокуратура – Благоевград следва регулярно да се предоставят справки за всички сигнали, проверени обекти и взети мерки.

Pin It on Pinterest