Отмениха частично Наредба № 10 на Община Ветово

По протест на Окръжна прокуратура – Русе, Административен съд – Русе отмени частично Наредба № 10 за управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд и гори, и земи от общински горски фонд на Община Ветово, приета от Общински съвет.

Съдът отмени атакуваните от прокуратурата разпоредби на  чл. 13, ал.1 и ал. 4 от Наредбата, като незаконосъобразни и несъответстващи  с нормативни актове от по-висока степен:

чл. 13.(1) Договорът за наем се сключва от кмета на общината за срок от 3 години, а при сключване на договор за аренда минималния срок е 4 стопански години, съгласно чл.4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието….

(4)Общия срок на договора не може да бъде по-дълъг от десет години.

Посочените разпоредби са в несъответствие със специален закон – Закона за арендата в земеделието и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ – отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мери и ливадите, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда, като срокът не може да бъда по-дълъг от 10 години. От което е видно, че времетраенето и начина на определяне на наемните отношения в подзаконовата и законовата норма е различно.

 При пълно законово несъответствие е посочения в разпоредбата минимален срок на сключения договор за аренда от 4 стопански години, с оглед  разпоредбата на чл.4 ал. 1 от ЗАЗ, която определя минимален срок на договора за аренда от 5 стопански години.

Отменена е и разпоредбата на чл.13, ал.4 от Наредба 10. В нормата се регламентира максимална продължителност на договорите за наем и за аренда на земи, без да се прави разграничение на двата вида правоотношения, което противоречи на ЗАЗ, според която  договорът за аренда  не е обвързан с максимален срок.

Предвид на това съдът отменя оспорените от Окръжна прокуратура – Русе текстове на чл. 13, ал.1 и ал. 4 Наредба № 10 за управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд и гори и земи от общински горски фонд на Община Ветово, като незаконосъобразни и противоречащи на закона.

Решението на съда е влязла в сила.

Pin It on Pinterest