Заседанието на Министерския съвет ще се проведе в четвъртък

Служебното правителство ще проведе заседание в четвъртък, 22 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБДИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ.

Внася: министърът на отбраната

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИ­ЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕ­ТИКАТА ЗА ОТГОВОРНА СТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ДЕЙНОСТИ ОТ МОДЕРНИЗАЦИОННИЯ ФОНД ПО ЧЛ. 57А ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛ­НЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА МОДЕР­НИЗАЦИОННИЯ ФОНД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗА КОНТАКТНА ТОЧКА С ИНВЕСТИЦИОН­НИЯ КОМИТЕТ НА МОДЕРНИЗАЦИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕС­ТИЦИОННА БАНКА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД ЗА ВЪЗДУ­ШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ – НЮ ДЕЛХИ – СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПОГОДБА­ТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛС­ТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ, ПОДПИСАНА НА 16 ЮНИ 1992 Г. В НЮ ДЕЛХИ, ИЗМЕНЕНА С МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРА­ТЕЛСТВО, ПОДПИСАН НА 29 МАРТ 2016 Г. В НЮ ДЕЛХИ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗ­НАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ – ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, ЗАПИСАНО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА ОБЩИНСКИ­ТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДУЧИ­ЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕН­ЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ЕВГЕНИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 26405/15) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ХАМИД И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАЗЪМ ХИКМЕТ 1881“ СРЕ­ЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 14415/15) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ И 4 ДРУГИ (ЖАЛБИ №№ 46217/19, 46218/19, 46488/19, 49374/19, 58955/19), ВИСЯЩО ПРЕД ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „СТОИЛКОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 43917/17) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ДЕЛАТА „ЕТРОПОЛСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 37086/16), „ДРАГА­НОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 65495/16) И „ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГА­РИЯ“ (ЖАЛБА № 73516/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕ­КА.

Внася: министърът на правосъдието

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИС­ШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ЗА НУЖДИТЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ­ТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на външните работи

Pin It on Pinterest