България

Заявления за гарантирани вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя ще се подават с по-малко документи

Правителството одобри промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. С предложените изменения се премахват нормативни изисквания за предоставяне на документи и деклариране на обстоятелства, които ще се събират по служебен ред. По този начин се подобрява ефективността и бързината в административните производства за отпускане на гарантирани вземания и се намалява административната тежест при подаване на заявления от хората, които имат право да ги получат.

С промените се премахват изискванията за прилагане на копие от съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност към констативния протокол за извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт. Отпада и задължението работника или служителя да представя справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения.

При подаване на заявление за изплащане на неполучени гарантирани вземания поради смърт на правоимащото лице няма да е необходимо да се прилага удостоверение за наследници. Отпада и задължението за представяне на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest