България

Зам.-министър Ненов: Минерално-суровинният отрасъл има нови отговорности за постигането на зелените цели

Министерството на енергетиката наблюдава внимателно развитието на минерално-суровинния отрасъл. То винаги го е подкрепяло със законодателни инициативи, експертиза и практически насоки за оптимално използване на природните ресурси, така че да се намери баланс между енергетиката и опазването на околната среда. Това заяви зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов при откриването на шестия Европейски минен бизнес форум в София. Той очерта променената роля на сектора в актуалната геополитическа обстановка, както и новите муотговорности в контекста на европейските зелени цели и постигането на висока конкурентоспособност. 

Зам.-министърът на енергетиката приведе данни за 2023 г., които свидетелстват за значимостта на тази стратегическа индустрияза страната ни. Добивът на нефт и природен газ се осъществява от находища с площ над 153 хил. дка, на твърди горива – от над 728 хил. дка, на строителни материали – от 102 хил. дка, на метални полезни изкопаеми – от 85 хил. дка, и пр. Добивът на полезни изкопаеми, изчислен на глава от населението у нас, отбелязва ръст през последните десет години, а производителността на труда е близо 2.5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор. 

За да имаме чиста и достъпна енергия за всички потребители, трябва да полагаме общи усилия за развитието на добивната и преработвателната промишленост. В диалог с всички заедно ще преодолеем препятствията пред нейния растеж, особено при осигуряването на критичните суровини, подчерта Красимир Ненов. По думите му огромните инвестиции, предвидени за постигане целите на климатичната неутралност, предполагат наличие на устойчиви вериги за създаване на стойност, включително и за суровините от критичнозначение. По-късите и устойчиви вериги на доставки са важни и за енергетиката, и за цялата икономика, акцентира още той. 

Зам.-министър Ненов посочи като голямо предизвикателство пред българската енергетика скоростта на преход и необходимостта да се отговори на очакванията на обществото. Да има гъвкавост на системата така, че да се осигуряват нуждите на потребителите във всеки момент – както битови, така и индустриални. Конкурентоспособността на Европа е поставена под риск, ако не бъдат адресирани темите за намаляване на зависимостта от вносни енергийни източници и критични суровини. За целта е нужно да продължи откритият диалог и правителствата да взаимодействат с науката и бизнеса, за да се създаде подходящ инвестиционен климат и тази рамка, които да задържатсъществуващите инвеститори и да привлекат нови, обобщи зам.-министър Ненов пред участниците във форума.    

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest