Във Военната академия беше подписано споразумение по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“

Споразумение по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ беше подписано днес, 13 януари, във Военната академия „Г. С. Раковски“.

Програмата е приета с Решение на Министерския съвет от месец октомври 2021 г. и е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. Целта е повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Програмата е подкрепена от министерствата на отбраната и на вътрешните работи и обединява усилията на научните организации, висшите училища и иновативните бизнес организации в страната.

Бенефициенти по програмата и членове на Консорциума за нейното изпълнение са Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Военната академия „Г. С. Раковски“, Националният военен университет „Васил Левски“, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“, Академията на Министерството на вътрешните работи, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Университетът за национално и световно стопанство. С участието си в нея те ще подпомагат изпълнението на целите ѝ, както и ще осигуряват споделено използване на наличната си научна и образователна инфраструктура. Реализацията на научната програма продължава до 2025 г., като тя ще даде възможност за съвместни обучения на докторанти и за привличане на участници от други научни звена, с което ще се отвори секторът за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.

„Програмата е насочена към провеждане на фундаментални научни изследвания в областта на сигурността и отбраната, които ще бъдат публично достъпни за развитие и обогатяване на научните достижения в полза на цялото общество“, заяви заместник-министърът на отбраната Александър Петков в обръщението си към присъстващите на церемонията по подписването. „Чрез нея ще бъдат консолидирани усилията на научните организации, висшите училища, иновативните бизнес организации и индустрията в страната за разширяване на участието на българската научна общност в сферата на сигурността и отбраната в европейското изследователско пространство“, уточни той и изрази увереност, че създаването на консорциума ще допринесе за постигането на реални научни резултати, даващи конкурентно предимство на страна ни в специфични сегменти на сигурността, киберсигурността и отбраната на България, Европейския съюз и НАТО.

„Отдавна сме наясно, че без наука няма развитие, както и силна армия. Разбирайки тази максима, днес сме тук – военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, за да подкрепим този проект“, заяви заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев. Той изрази очаквания днешният акт да бъде повратна точка за по-осезаемото развитие на науката във военната сфера. По този начин българските военнослужещи и работещите в областта на сигурността и отбраната ще бъдат оборудвани и ще ползват съвременни национални отбранителни продукти. Генерал-лейтенант Илиев също изтъкна важността на българската наука за изпълнението на нашите коалиционни ангажименти и достойното място на страната ни сред своите колеги в рамките на НАТО и ЕС.

„Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ ще предостави възможност на експерти да обменят знания, опит и добри практики“, подчерта началникът на Военната академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Груди Ангелов. Той заяви, че реализацията на Програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса. „Всичко това ще даде възможност да се погледне задълбочено на моментното състояние, да се начертаят пътищата за неговото оптимизиране, съобразени със съвременните тенденции“, заключи началникът на Военната академия.

Pin It on Pinterest