България

Въпросник за получаване на обратна връзка от партньорите и заинтересованите страни по повод напредъка на България в изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие

Целите за устойчиво развитие (ЦУР) са набор от 17 глобални цели, приети от Организацията на обединените нации (ООН) през 2015 г. като част от Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. „Да преобразим нашия свят“.

Целите са всеобщ призив за действие за премахване на бедността, опазване на планетата и осигуряване на просперитет за всички. Всяка от тях има конкретни задачи, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., с фокус върху адресиране на социалните, икономически и екологични предизвикателства, пред които е изправен светът. ЦУР осигуряват рамка за правителствата, бизнеса, гражданското общество и отделните хора да работят заедно за осигуряване на по-устойчиво и проспериращо бъдеще за всички.

От началото на месец март 2024 г. българското правителство стартира процес на подготовка на своя втори доброволен национален преглед за изпълнението на ЦУР, който ще бъде представен на Политически форум на високо равнище за устойчиво развитие, който ООН ще проведе през месец юли 2025 г. Първият доброволен национален преглед страната ни е представила през 2020 г.

Целта на доброволните национални прегледи е да насърчи прозрачността, отчетността, споделянето на добри практики, политическия диалог, мобилизирането на ресурси и интегрирането на ЦУР в националните програми за развитие, като по този начин допринесе за постигането на целите до 2030 г.
Обратната връзка от всички заинтересовани страни е критичен компонент на прозрачния и основан на участието подход към постигането на Целите за устойчиво развитие. Тя осигурява отчетност, принос към определяне на приоритетите, повишаване на ефективността, насърчаване на приобщаването, изграждане на доверие и улеснява процеса на изграждане на капацитет за отчитане на изпълнението на ЦУР.

Целта на представения по-долу набор от въпроси е да събере структурирана информация от различни групи заинтересовани страни по основните направления на процеса на изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие в България от 2015 г. досега, които да послужат като отправна точка за подобрение на процеса и интензифициране на усилията за тяхното постигане.

Предоставената информация ще послужи за целите на подготовка на втория доброволен национален преглед на България, както и за подобряване на процеса на изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие на национално ниво. Тя ще бъде обработена и използвана от дирекция „Стратегическо планиране“ в администрацията на Министерския съвет, в качеството й на секретариат на постоянната работна група за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на ЦУР при подготовката на прегледа.

Въпросите се попълват само от организации, чиято дейност е свързана с изпълнението на една или повече ЦУР. Попълването на въпросника отнема около 15 -20 мин.

Въпросник
Срок за попълване: 31 май 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest