България

Увеличава се финансирането за общинската администрация, културните институции и помощник-възпитателите

Министерският съвет прие решение за допълнително завишение на максималните коефициенти за съответните групи общини, които се използват при изчисляването на стандарта за средствата за заплати на служителите, заети в общинската администрация.

Допълнителните увеличения са във връзка с приетите с чл. 1, ал. 5, т. 8.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. разходи по централния бюджет за 2024 г. за увеличение на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ в размер на 32 млн. лв., считано от 1 януари 2024 г. С предложените промени общото увеличение на средствата за общинската администрация за 2024 г. спрямо 2023 г. достига 9,8%.

С решението на Министерския съвет допълнително се увеличава стандартът за яслена и целодневна група в детска градина, с което се осигурява изпълнението на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в частта за определените минимални основни месечни работни заплати за непедагогическия персонал, заемащ длъжност „помощник-възпитател“. Необходимите средства за увеличението на стандарта са в размер на 16,7 млн. лв. и се осигуряват за сметка на приетите разходи с чл. 1, ал. 5, т. 2.3 от ЗДБРБ за 2024 г.

В сферата на културата основните стандарти за финансиране на държавните музеи, художествени галерии и на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, както и стандартите за общинските музеи, художествени галерии и библиотеки с регионален характер се увеличават допълнително с 18,2%.

Допълващите стандарти за закрити площи на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и на регионалните библиотеки се увеличават допълнително с 20%, а за държавните музеи и художествени галерии се въвежда нова група допълващ стандарт за закрити площи.

За читалищата стандартът е увеличен допълнително с 1,2%, а натуралният показател е завишен с 20 бройки. С направените промени общото увеличение на стандарта за читалищата за 2024 г. спрямо 2023 г. достига 21,6%.

Общо необходимите средства за увеличението на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в областта на културата са в размер на 23,1 млн. лв. и се осигуряват за сметка на приетите разходи по централния бюджет за 2024 г. по чл. 1, ал. 5, т. 5.1.1 и 5.2 от ЗДБРБ за 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest