Утвърдено е споразумението между България и Черна гора за сътрудничество при бедствия

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество при бедствия, подписано на 26 юли 2019 г. в Подгорица.

Споразумението определя общата рамка за сътрудничество между страните в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ в случай на бедствие на държавната територия на някоя от двете страни.

В Споразумението са регламентирани: формите на сътрудничество, редът за предоставяне на доброволна помощ, процедурите по пресичане на държавната граница и правилата за престой на спасителните екипи и/или експерти, процедурите по преминаване на държавната граница на оборудването и средствата за подпомагане, възможността за използване на въздухоплавателни средства, координацията и управлението на операциите за помощ при бедствие, разходите по операциите за помощ при бедствие и др.

Компетентните органи по прилагане на Споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави.

Споразумението се сключва за неопределен период от време и влиза в сила от датата на получаване на последното от уведомленията, с които страните се известяват взаимно за изпълнение на съответните свои вътрешноправни процедури.

Pin It on Pinterest