Управляващи и граждански организации ще дискутират реформата в горския сектор

Публична дискусия на тема “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо
ведомство” ще се проведе на 17 януари, понеделник от 13 до 15 ч. в хотел „Балкан София“.


Срещата се организира съвместно от коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да
остане природа в България“, инициативата „Зелени закони“, КТ Подкрепа, Съюз на лесовъдите в България
(СЛБ), Асоциация „Общински гори“ (АОГ), Асоциация на дърводобивните фирми, Национална федерация на
ловците на трюфели в България (НФЛТБ), Национален съюз на българските ловци на трюфели (НСБЛТ),
БУЛПРОФОР, Българска ловна асоциация и Български ловно-рибарски съюз.
За участие в дискусията са поканени премиерът Кирил Петков, ресорните министри, представители на
парламентарните групи, както и възможно най-широк кръг професионални групи, работещи по темите за
горите.
В началото на декември нашите организации изпратиха становищата си по темата както до правителството,
така и до Народното събрание. Въпреки че работим в различни сфери и мненията ни по други обществено
значими теми понякога се различават, всички горепосочени организации сме единодушни, че е необходимо да
се създаде самостоятелно ведомство за горите (Държавна агенция) на пряко подчинение на Министерския
съвет.
В рамките на Министерство на земеделието, храните и горите са съсредоточени сериозни по обем и
разнообразни като тематика сектори и политики, което възпрепятства управлението на горските ресурси като
приоритет и ги поставя по-скоро в позиция за запълване на бюджетни дефицити. Смятаме, че самостоятелна
Държавна агенция по горите (ДАГ) ще има по-реална възможност да влияе, актуализира, защитава и изпълнява
политиките, свързани с горите (горите са хоризонтален въпрос, свързан с множество сектори).
Бяхме обнадеждени, че тази ключова промяна за сектора ще се случи, след като с постановление на
министерски съвет от 30 декември бе възложено на министъра на земеделието да изготви проект за
изменение на Закона за горите в тази посока. Крайният срок за финализирането на реформата е 28 януари.
Все още обаче проектът не е дискутиран нито в публичното пространство, нито на експертно ниво.
България има нужда от работеща Държавна агенция за горите, която да приоритизира именно справянето с
предизвикателствата в този сектор. Както сме посочили и в становищата си, горите могат да се управляват
самостоятелно без нужда от увеличаване броя на правителствените служители и допълнително натоварване на
бюджета. Преструктурирането на ведомството е важно да се случи не само по документи.
Именно тази необходимост, както и изтичащият срок за финализиране на реформата, ни подтикнаха да
организираме дискусионната среща.

Срещата е със следния планиран дневен ред:
13 – 13:05 ч: Представяне на участниците и регламент на срещата: Пролет Велкова (модератор)
13:05 – 13:15 ч: Уводни тези за позицията на кабинета по планираната реформа– представител на Министерски
съвет
13:15 – 13: 30 ч: Представяне на позициите на граждански и професионални организации (до 2 минути на
участник):

 1. Социални и политически причини за обединение на горския сектор като едно политическо ведомство,
  включващо ИАГ, държавните предприятия, Агролеспроект, горската политика и законово
  регламентиран специализиран контрол.
  – Анелия Иванова, КТ Подкрепа
 2. Значение за дърводобива на бъдещата самостоятелна агенция по горите – Цветан Цонев, Асоциация на
  дърводобивните фирми
 3. Управление и контрол на ловното стопанство при самостоятелно горско ведомство – Валентин
  Карамфилов , БЛА
 4. Лесовъдската гледна точка към нуждата от самостоятелна горска агенция – Иван Палигоров, СБЛ
 5. Важността на самостоятелно управление по горите за местните общности – Тихомир Томанов АОГ
 6. Природозащитни аргументи за нуждата от самостоятелна агенция по горите – Добромир Добринов,
  WWF-България
 7. Необходими функции и звена на новото правителствено звено по горите – Антоний Стефанов,
  Булпрофор
 8. Политически функции на самостоятелна агенция по горите – Вера Стаевска, Зелени закони
  13:30 – 14:15
  ● Позиции на участници от изпълнителната власт
  ● Позиции от представители на ресорните парламентарни комисии
  14:15 -15:00 Обща дискусия и заключения (изказвания до 4 минути на участник)
  Повече информация за нашите становища по темата можете да видите тук:
 9. Коалиция „За да остане природа в България“
  http://forthenature.org/news/4387
 10. КТ Подкрепа https://podkrepa.org/2021/12/pozicia-kt-podkrepa-politika-upravlenie-gorsko-stopanstvo/
 11. СЛБ http://bulgarian-foresters.org/news/view/132.html
 12. АОГ http://aog-bg.org/?p=4202
 13. БУЛПРОФОР https://www.facebook.com/BULPROFOR/posts/6843643622320229

Pin It on Pinterest