Удължава се срокът за предоставяне на услуги и справки с действащата информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

С три години се удължава срокът, в който ще могат да се ползват някои от услугите и справките, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за които бе предвидено да спрат да се предоставят до края на 2020 г.

Това е записано в проект на Постановление, с което се изменя Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.

Така до края на 2023 година граждани и юридически лица, нотариуси и представители на ведомства и общини ще продължават да могат да заявяват и да получават препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, списък с координати на подробни точки, копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен или в цифров вид, при досегашните условия, вид и такси, определени за тях.

До края на 2023 година информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъде надградена с нови функционалности. В резултат на това след този срок ще има възможност, вместо посочените по-горе справки и услуги, да бъдат предоставяни: справка за данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща данни, избрани от заявителя; справка за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници, както и справка от информационно-административната карта. От системата ще се предоставя също извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот, за сграда или за самостоятелен обект към минал момент; извлечение от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти по видове данни, избрани от заявителя; извлечение за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници; извлечение от информационно-административната карта.

Pin It on Pinterest