България

Стартира работата на Съвета за подпомагане на процеса на извеждането на децата от последните социални домове

Новосъздаденият Съвет за подпомагане на процеса по извеждане на децата, настанени в последните четири дома за медико-социални грижи за деца проведе първото си заседание днес, 13.09.2023 г. Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, която откри заседанието, увери, че в него са привлечени най-добрите специалисти, работили по процеса на деинституализацията на грижата за децата в България, стартирал през 2010 г. Целта е да се намери най-доброто решение за всички деца при спазването на основния принцип, че семейството е най-добрата среда за тяхното отглеждане и развитие. 


„Намираме се на финалната права на процеса, в който и последното дете, настанено в стария тип институции, ще бъде изведено от тях. Защото всяко дете има право да расте в подкрепена семейна среда и общност, която го приема, за да развие своя потенциал“. С тези думи министър Шалапатова откри първото заседание на Съвета. Той е експертно консултативно звено към министъра на труда и социалната политика и обединява експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги и професионални граждански организации с опит в деинституционализацията на деца.


Дейността на Съвета ще подкрепи затварянето на последните домове за медико-социални грижи във Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора и преместването на настанените там над 200 деца към новите им места за живеене. Министър Шалапатова обърна внимание, че един от основните принципи в работата на Съвета ще бъде интегрираният поход към децата и координацията с всички заинтересовани страни – институции, родните семейства на децата, приемни семейства, приемащи деца с комплексни нужди, образователни заведения, здравни и подкрепящи услуги. 


Сред основните функции на Съвета ще бъде също предлагането на форми на подкрепа за децата и семействата, в т.ч. специализирана приемна грижа за деца с комплексни нужди, заместваща грижа за деца с увреждания, подкрепен независим живот на младежите, които вече са напуснали институциите, но все още живеят в центрове за настаняване от различен тип и други.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest