Стартира набирането на участници от екоорганизации за разработване на оперативната програма за подкрепа на регионите 2021 – 2027

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира набирането на представители от екологични организации за участие в тематична работна група за разработване на оперативната програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.

Поканата е публикувана на сайта на МРРБ – https://www.mrrb.bg/bg/pokana-do-ekologichni-organizacii-za-uchastie-v-trg-za-razrabotvane-na-novata-operativna-programa-za-podkrepa-na-regionite/.

Желаещите да се включат в групата юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и нейните представители трябва да отговарят на няколко основни критерии, сред които: да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;  да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението; да притежават опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики, както и на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство или програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз; да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата заинтересованите юридически лица с нестопанска цел могат да подадат писмено заявление за участие до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Pin It on Pinterest