Стартира кампанията „Чиста околна среда“ 2022

Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“.

Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

На свое заседание проведено на 12.11.2021 г., Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  1. За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв.;
  2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg

Pin It on Pinterest