Становище на Камара на следователите в България

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 46-ОТО НАРОДНО  СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

В 46-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

         МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

         ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Във връзка с безпрецедентната обстановка в страната, изразяваща се в дълбока финансова, икономическа, здравна и политическа криза, Камарата на следователите в България /КСБ/ желае да изрази своето становище.

КСБ е сдружение за защита независимостта и професионалните интереси на следователите и за подпомагане на тяхната професионална квалификация. С оглед нашите приоритети за утвърждаване законността и противодействие на престъпността, за защита правата на човека и интересите на гражданското общество, ние, като най-представителна съсловна организация в системата на съдебната власт, сме особено бдителни към опитите за намеса върху дейността на правоприлагащите органи.

В тази връзка изразяваме нашето желание да участваме във всички комисии и работни групи по отношение разискването на измененията и допълненията на Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс на Република България и Наказателно-процесуалния кодекс на Република България, както и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове.

Желанието ни се основава както на задълбочените познания, така и на богатия и успешен професионален опит на следователите, натрупан в годините, по отношение разследването на най-тежките престъпления, визирани в Наказателния кодекс на Република България. Поради това считаме, че тези знания и умения ще допринесат по безусловен начин за подобряване качеството на бъдещите изменения на законодателната рамка на политиката на Република България в областта на наказателното право и процес.

Съгласно Конституцията на страната, следователите и прокурорите са част от съдебната система, чиято основна функция е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. По тази причина ние сме независими от останалите власти и при осъществяване на нашите функции се ръководим единствено от закона и вътрешното ни убеждение. В чл. 129, ал.1 от Конституцията на Република България, законодателят е предвидил специален ред за назначаването, повишаването, понижаването, преместването и освобождаването на магистратите, към който няма отношение нито изпълнителната власт, нито Президентът на Републиката.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Предвид законодателната уредба на Република България, следователите са една от фундаменталните гаранции за спазването на основните човешки права, тъй като те вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.

От много години след 1991 г. насам са правени опити за политизиране, изменения в структурата и намеса в правомощията на прокуратурата и следствените органи. Във време на криза излишно се противопоставят трите власти, вместо те да си взаимодействат в интерес на обществото. Изпълнителната власт предприема юридически необосновани действия спрямо съдебната система в преследването на личностни интереси, чрез което се осъществява политически натиск върху дейността на правоприлагащите органи.

По тези причини Камарата на следователите в България призовава така създаденото антагонистично напрежение между властите в страната да бъде разрешено в рамките на Конституцията и законите на държавата и да се ограничат до минимум немотивираните въздействия от страна на изпълнителната власт върху дейността на прокуратурата и следствените органи.

 С УВАЖЕНИЕ,

КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Pin It on Pinterest