Сдружение „Съюз на слепите в България“ беше признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Съюз на слепите в България“ за национално представителна организация за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като акцентът е защита на човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората със зрителни увреждания и тяхното пълноценно приобщаване в обществото.

Pin It on Pinterest