Сдружение „Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт” е признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация за срок от четири години.

Основните цели на БАРИС са да защитава правата и интересите на своите членове, деятели и хора с увреждания като създава условия за тяхното пълноценно участие в обществото. Акцент в дейността на Сдружението е организиране и провеждане на мероприятия за социално включване чрез спорт на национално ниво, в съответствие с международните ангажименти на БАРИС като член на Международната асоциация за рекреация и спорт.

Сдружението осъществява дейности в обществена полза и работи активно за социалното приобщаване на хората с увреждания в България.

Pin It on Pinterest