Създава се Единно звено за контакт по системите на ЕК

Правителството одобри създаването на Единно звено за контакт и координация с ЕК относно официалния контрол в областта на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

Звеното се конституира, съгласно изискване от Закона за агрохранителната верига. До момента контролът в тези сфери се е осъществявал единствено от Министерство на земеделието, храните и горите и Българската агенция за безопасност на храните, а с новосъздадената структура обхватът му се разширява, като се включват и контролни лица от други държавни институции. Целта е подобряване на сътрудничеството между отделните органи за предприемането на бързи и адекватни действия за предотвратяване на разпространението на опасни храни, вино, спиртни напитки и фуражи. Като резултат се очаква да се повиши ефективността за разкриване на измами по цялата агрохранителна верига.

В състава му се включват служители на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Комисия за защита на потребителите.

Pin It on Pinterest