Съюзът на глухите в България е признат за национално представителна организация на хора с увреждания

Правителството призна Сдружение „Съюз на глухите в България“ за национално представителна организация на хора с увреждания за срок от четири години.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като съдейства за социалното приобщаване, личностната реализация и пълноправното участие на слухоувредените хора в обществения живот.

Pin It on Pinterest