България

Салдото по консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2024 г. е излишък в размер на 0,4 млрд. лева

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец март 2024 г. да бъде излишък в размер на 0,4 млрд. лв. (0,2 % от прогнозния БВП).

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2024 г. нарастват с около 7,5 на сто спрямо същия период на предходната година.

В края на месец март Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) изплати в пълен размер всички задължения към производители на електрическа енергия в изпълнение на чл. 36б, ал. 1 от Закона за енергетиката.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 15,8 млрд. лв. и нарастват с 1,1 млрд. лв. (7,5 на сто) спрямо отчетените за първото тримесечие на 2023 година. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 0,3 млрд. лв. Приходите от осигурителни вноски нарастват с около 0,5 млрд. лв., приходите от преки данъци – с около 0,2 млрд. лв., а косвените данъци са близки до отчетените за първото тримесечие на 2023 година. Отчита се базов ефект в частта на другите данъци основно в две направления. Първо, целевите вноски от производителите на електрическа енергия по бюджета на ФСЕС намаляват във връзка с нормализирането на цените на електрическата енергия на Българската независима енергийна борса. Второ, постъпленията намаляват от временната солидарна вноска за дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. 

Постъпленията от помощите и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с около 0,9 млрд. лв., докато неданъчните приходи са по-ниски от отчетените за същия период на предходната година, поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2024 г. възлизат на 15,4 млрд. лв., което е 18,9 % от годишните разчети. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.03.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,3 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към март 2024 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец април 2024 година.

Детайлна информация за одобрените от Министерския съвет капиталови разходи по Приложение №2 към ЗДБРБ за 2024 г. за месец март ПМС 57/21.03.2024 г. може да намерите тук.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest