България

Салдото по консолидираната фискална програма към края на месец май 2024 г. се очаква да бъде близко до балансирано

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец май 2024 г. да бъде близко до балансирано (излишък в размер на 0,1 млрд. лв.).

Бюджетното салдо по КФП за месец май, на месечна база в сравнение с месец април, намалява  с около 0,5 млрд. лева. Това се дължи основно на извършени разходи с еднократен за годината ефект, както и на изплатени през месеца разходи за възнаграждения на персонала със задна дата (от 1 януари 2024 г.), представляващи  мерки за преодоляване на диспропорциите във възнагражденията в държавната администрация, висшите учебни заведения и други. Също така през месец май бяха изплатени около 0,3 млрд. лв. на селскостопанските производители по програмата за осигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, зърнени култури, слънчоглед и др. – с цел смекчаване на негативните ефекти от руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, както и осигуряване непрекъснатостта на икономическата дейност.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 28,2 млрд. лв., което е 37,5 % от годишните разчети и нарастват с 3,3 млрд. лв., което представлява 13,3 на сто спрямо същия период на предходната година, като принос за това имат всички елементи на приходите. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 2,1 млрд. лв. (10,7 на сто), неданъчните приходи нарастват с около 0,4 млрд. лв. (8,6 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват близо два пъти (с 0,8 млрд. лева).

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2024 г. възлизат на 28,1 млрд. лв. [1], което е 34,5 % от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г., и други. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.05.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,6 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към май 2024 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юни 2024 година.

[1] През м. март 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бяха възстановени средства в общ размер на 1,2 млрд. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. част от тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ) на базата на подписани споразумения с МРРБ. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на май 2024 г. са 29,3 млрд. лв. при 26,1 млрд. лв. към края на май 2023 г, което представлява номинално нарастване в размер на 12,3 на сто спрямо първите пет месеца на 2023 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest