С приемане на доклада на временната комисия за разследване на полицейско насилие на протестите миналото лято и прилагане на СРС на протестиращи и на опозицията приключи работата си 46-ото НС

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията.

Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без „против“ и „въздържал се“. Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се в него поверителна и секретна информация.

Народното събрание прие на второ четене изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Депутатите гласуваха преместването на Бюрото за защита на свидетелите в Министерството на правосъдието.  Приетият  на второ четене общ законопроект обединява гласуваните на първо четене законопроекти на „Има такъв народ“, „Изправи се БГ!Ние идваме!“ и „Демократична България“.

Според приетите текстове Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура – „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието, който назначава ръководителя на Бюрото по защита и служителите в него по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
Депутатите решиха още от функциите на Бюрото по защита да бъдат премахнати тези, свързани с принудителното довеждане на лица по разпореждане на главния прокурор, както и по охраната и обезпечаването на провеждането на действия по разследването, разпоредени от главния прокурор.

Текстът, който бе приет относно функциите на Бюрото по защита, предвижда осъществяване на специалната защита по организиране и осъществяване на личната физическа охрана на защитени свидетели, техни възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които те са в особено близки отношения, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.Предвидено е министърът на правосъдието да преценява обективността и степента на заплахата, както и възможността за включване в Програмата за защита на свидетели, след което издава акт за предоставяне на защита.

Със 130 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ парламентът прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт, внесени от Христо Иванов и група народни представители. Измененията предвиждат закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните специализирани прокуратури.
През десетгодишния срок на своето действие специализираните наказателни съдилища и съответните прокуратури не оправдават заложените със създаването им очаквания като в същото време поетапно се разширява тяхната компетентност без оценка на въздействието за изминалия период, мотивират се авторите на промените.

За да се укрепи независимостта на върховните съдилища се предлага кандидатите за председатели, които се избират от пленума на ВСС, да са действащи членове в пленумите на върховните съдилища най-малко пет години преди провеждането на процедурата по избор.

Депутатите приеха да отпаднат предварителните проверки, извършвани от прокуратурата, и фокусиране на дейността й върху функциите в наказателния процес. Разписани са и разпоредби, уреждащи кадровия статут на съдиите и прокурорите в съответствие с предлаганите промени, и такива, които пряко произтичат от променената материалноправна уредба.

Pin It on Pinterest