С 20 155 800 лева се увеличават максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министерството на правосъдието

Министерския съвет одобри увеличение на утвърдения с чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. показател по бюджета на Министерството на правосъдието максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети за 2020 г., със сума в размер на 20 155 800 лева.

Увеличението се налага от обстоятелството, че Агенция по вписванията (АВ) администрира пет регистъра с национално значение – Имотен регистър, Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите, като изпълнява функциите, свързани с воденето и съхраняването на националните електронни регистри и предоставянето на публични услуги от тях.

В тази връзка АВ сключи Рамков договор е „Информационно обслужване“ АД за изпълнение на дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ, включващи предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги за период до 31.12.2023 г. Съгласно договора общата цена е в размер на 26 124 000 лв., като ангажиментът по рамковия договор се поема в годината на подписване, но задълженията по него са разсрочени в периода на изпълнение и зависят от конкретно възложени и изпълнени заявки от системния интегратор.

Pin It on Pinterest