С 15 години се продължава концесионният договор за участък „Вулкан“ от находище „Юрт дере“

С 15 години ще бъде продължен концесионният договор за участък „Вулкан“ от находище „Юрт дере“, разположено на територията на област Хасково.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера – „Вулкан цимент“ АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси и ресурси в находището.

Концесионният договор за находище „Юрт дере“ е сключен през 2000 г. От него се добиват строителни материали – варовици. Министерският съвет измени също начина на формиране на концесионното плащане за находище „Юрт дере“ и го приведе в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г. До момента концесионерът е заплащал необходимите суми в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора.

Съгласно друго правителствено решение Софийското дружество „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД е новият концесионер на находище „Горна Кремена“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици. Находището се намира в землището на едноименното село, област Враца. Концесията за него е предоставена през май 2000 за срок от 35 години на „Монолит“ АД, гр. Монтана. С решение на Министерския съвет от 2018 г. правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени изцяло на „Стоун лайн М и М“ ООД, гр. Пловдив. След днешното решение на МС новият концесионер на находището ще бъде „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства. Министерският съвет реши също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на клаузите в концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася за 100% от всички (не само паричните) задължения по концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея. Министерският съвет промени и начина за изчисляване на концесионното плащане по договора. Занапред то ще се определя в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г.

„Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД е новият концесионер и на находище „Върбешница“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици и което се намира на територията на област Враца. Концесията за него е предоставена през май 2000 за срок от 35 години на „Монолит“ АД, гр. Монтана. С решение на Министерския съвет от 2018 г. правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени изцяло на „Стоун лайн М и М“ ООД, гр. Пловдив. След днешното правителствено решение новият концесионер на находището ще бъде „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства. Министерският съвет промени и начина за изчисляване на концесионното плащане по договора. Занапред то ще се определя в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г.

Pin It on Pinterest