Ролята на социалната икономика за постигането на устойчив растеж беше обсъдена на кръгла маса на високо равнище

Ролята на социалната и солидарна икономика в отделните стопански отрасли и значението й за постигане на устойчив и включващ икономически и социален растеж бяха обсъдени по време на кръгла маса „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“ с участието на представители на високо равнище на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието, Министерството на туризма и Европейската комисия. Дискусията се проведе в рамките на 10-ия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика, който се провежда в Международен панаир Пловдив в периода 20-23 юни.

„Утвърждаването на социалния модел в допълнение на икономическия създава сигурност и защита на гражданите, които имат нужда да усещат подкрепата на държавата. Без участието на гражданската инициатива и частния сектор тази подкрепа остава частично реализирана“, каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. Той посочи, че до 2027 г. България ще разполага с над 70 млн. лв. за прилагане на политиката по социална икономика.

Еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит акцентира върху ролята на социалната икономика и социалните предприятия за осъществяване на плавен демографски и екологичен преход в условията на цифровизация на икономиката. „Преминахме през ковид кризата, в която стана ясно колко важна е социалната отговорност. Сега отново сме в криза, защото има война в Европа. Социалната икономика и социалните предприятия имат възможност да помогнат на бежанците да им осигурят жилища, работа“, каза той.  Никола Шмит подчерта, че кооперативите и социалните предприятия могат да са значим фактор за насърчаване на цифровата трансформация.

Заместник-министър Иван Кръстев акцентира върху инструментите за подкрепа на социалните предприятия с национални и европейски средства, както и по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Министерството на труда и социалната политика изпрати за одобрение от ЕК Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. По нея се планира пилотна процедура в подкрепа на социалните предприятия. Основната й цел е осигуряване на заетост за хора в неравностойно положение, обучение, квалификация, каза заместник-министър Кръстев.

Заместник-министър Жулиета Върлякова обърна внимание върху държавната политика за създаване на работни места за хора от уязвимите групи и за активиране икономически некативни хора. „Предстои да стартират регионални програми по заетост, за които държавата е отделила 48 млн. лв. С тези средства ще бъдат субсидирани близо 9 000 работни места. Надявам се, че те ще бъдат съфинансирани и от бизнеса, за да може заетостта да има по-голяма устойчивост“, каза заместник-министър Жулиета Върлякова.

Pin It on Pinterest