България

Разгледаха постъпилите номинации и предложения за нови членове на УС на НФК

 В изпълнение на политиките на Министерството на културата, свързани с увеличаване на публичността и прозрачността на процедурите, на основание на Заповед № РД9К-14/16.01.2024 г., както и на чл. 5, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на културата, министърът на културата определи комисия, която да разгледа постъпилите номинации и предложения за нови членове на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ (УС на НФК).

В състава на комисията бяха включени представители на Института за изследване на изкуствата към БАН, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, както и представител на местната власт и член на работната група, която е инициирала „Проект 42“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. В състава на комисията също така бяха включени – член на политическия кабинет към министъра на културата, представител на дирекция „Правно-нормативна дейност и публични предприятия“, както и представител на дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“.

  В рамките на своето заседание комисията се запозна с пълния списък с номинирани за членове на УС на НФК, като констатира 2 предложения, подадени извън посочения срок в поканата за номиниране, както и 14 предложения, за които е получен официален отказ за участие в процедурата, не са съгласувани със самите номинирани, или посочват други причини за оттегляне от процедурата. Комисията излъчи 20 предложения от останалите 75 кандидатури. Комисията се обедини около следните критерии за избор:

–          Авторитет и опит в професионалната сфера, която представлява номинираният;

–          Опит в проектното финансиране, работа с/ и оценки на проекти;

–          Номинации, които са предложени от авторитетна/ професионална организация и/ или от повече от една организация;

–          Съобразено е сред излъчените номинации да има представители на различните направления, които се финансират в програмите на Фонда, както и участие на представители от сферата на културния мениджмънт, културните политики и любителското изкуство (не повече от 5 за всяко направление).

  Комисията взе решение да избира с консенсус номинациите за членове на УС на НФК.

  След обсъждане на всяка една от кандидатурите поотделно, се взе решение с единодушие, че излъчените номинации отговарят в най-пълна степен на изброените по-горе критерии, както следва:

1.      Благой Бочев

2.      Розита Еленова

3.      Проф. д-р Сава Димитров

4.      Проф. д-р Момчил Георгиев

5.      Асен Аврамов

6.      Борис Сергинов

7.      Владимир Димитров

8.      Мария Андиркова

9.      Слав Недев

10.  Маргарита Доровска

11.  Проф. Вера Бонева

12.  Доц. д-р Тодор Чобанов

13.  Д-р Нели Стоева

14.  Кристин Димитрова

15.  Проф. д-р Владимир Атанасов

16.  Проф. д.ф.н. Правда Спасова

17.  Доц. д-р Деян Статулов

18.  Десислава Георгиева

19.  Малина Едрева

20.  Д-р Николай Дойнов

    В следващия етап на процедурата министърът на културата ще отправи покани за излъчване на служебни представители на УС на НФК. След определянето на пълния състав на Съвета министърът на културата ще назначи бъдещия УС със своя заповед.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest