Работната група за борба с подкупите на чужди длъжностни лица към ОИСР: България следва да повиши усилията си за разкриване и наказателно преследване на подкупа на чужди длъжностни лица

В България липсват разкриване, наказателно преследване и осведоменост за подкупването на чужди длъжностни лица и е необходимо да се предприемат мерки за значителното им подобряване.

Докладът на Работната група за борба с подкупите към ОИСР изисква широк кръг от законодателни промени във връзка с отговорността на юридическите лица.

Работната група за борба с подкупите към ОИСР, съставена от четиридесет и четири държави членки, току-що завърши своята оценка по фаза 4 за България относно прилагането на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжности лица в международните търговски сделки и свързаните с нея инструменти. 

Като приветства напредъка на България за изпълнението на Конвенцията и свързаните с нея инструменти, Работната група отправи и редица препоръки към България да подобри своя капацитет за борба с подкупа на чужди длъжностни лица, включително: 

  • спешно да предприеме стъпки за повишаване на осведомеността относно рисковете от подкуп на чужди длъжностни лица сред всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор;
  • да гарантира, че всички твърдения за подкуп на чужди длъжностни лица подлежат на надлежна проверка от компетентните органи и, когато е целесъобразно, се образуват досъдебни производства, както и да обърне внимание на прокурорите за важността от образуване на производства срещу юридически лица;
  • да измени някои ключови елементи от правната си рамка, особено по отношение на отговорността на юридическите лица и
  • да приеме законодателство, което осигурява ясна и всеобхватна защита от ответни действия на лица от публичния и частния сектор, които подават сигнали за подкуп на чужди длъжностни лица.

Докладът също така откроява положителните  развития като приемането на ново или изменения във вече съществуващото законодателство (напр. измененията на Наказателния кодекс  и  приемането на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари), усилията по отношение на обучението и повишаването на осведомеността сред правоприлагащите органи, междуведомствената координация и сътрудничеството на Звеното за финансово разузнаване към ДАНС с финансовия сектор. Работната група ще продължи да наблюдава тези въпроси, както и тяхното прилагане на практика.

На 14 октомври 2021 г. Работната група за борба с подкупите към ОИСР прие доклада за България по фаза 4. Докладът, който е публично достъпен тук, изрежда препоръките към България (страници 55-60) и включва преглед на последните дейности по наказателно преследване и на специфичните правни, политически и институционални характеристики на българската рамка за борба с подкупа на чужди длъжностни лица. България ще представи устно актуална информация след една година (м. октомври 2022 г.) относно напредъка в областта на отговорността на юридическите лица и защитата на лицата, подаващи сигнали. След две години (м. октомври 2023 г.) България ще представи писмен доклад на Работната група по изпълнението на всички препоръки и усилия си в областта на наказателното преследване. Докладът за напредъка също ще бъде публично достъпен. 

Докладът е част от фаза 4 на мониторинга на Работната група за борба с подкупите към ОИСР, която стартира през 2016 г. Фаза 4 разглежда конкретните предизвикателства и постижения на оценяваната държава. Тя също така анализира въпроси като разкриването, наказателното преследване, отговорността на юридическите лица и международното сътрудничество, като включва и преглед на неизпълнените препоръки от предишни проверки. 

За допълнителна информация журналистите са поканени да се свържат със Spencer Wilson, мениджър „Връзки с медиите“ (+33 (0)1 45 24 81 18). За повече информация относно дейността на ОИСР в борбата срещу корупцията, моля посетете:  www.oecd.org/corruption.

                                                                                                         * * *

Оценката по фаза 4 обхваща периода 2013 г. – 2021 г. Министерството на правосъдието ще предостави доклада на компетентните български институции, които също са адресати на препоръките – Прокуратурата на Република България, Висшия съдебен съвет и съдилищата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Звеното за финансово разузнаване към ДАНС, Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Националната агенция за приходите, Агенцията по обществените поръчки, Българската агенция по експортно застраховане, Националния институт на правосъдието и Института по публична администрация.

Pin It on Pinterest