Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28.02.2021 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към февруари 2021 г. е положително в размер на 24,3 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 57,5 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 81,8 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2021 г. са в размер на 7 294,3млн. лв. или 15,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година постъпленията намаляват номинално със 169,5 млн. лв. (2,3 %).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 5 775,1 млн. лв., което представлява 15,6 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски остават номинално близки до отчетените за първите два месеца на предходната година. Приходите от преки данъци са в размер на 759,7 млн. лв. или 10,9 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 3 025,4 млн. лв. (17,7 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 2 170,6 млн. лв. (19,3 % от планираните), от акцизи възлизат на 805,8 млн. лв. (14,4 % от разчета), а тези от мита са в размер на 37,1 млн. лв. (15,9 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 167,6 млн. лв. или 13,1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 1 822,5 млн. лв., което представлява 15,6 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 1 090,0 млн. лв., което представлява 16,5 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 429,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2021 г. възлизат на 7 270,0 млн. лв., което е 13,9 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към февруари 2020 г. бяха в размер на 5 983,6 млн. лева. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2020 г. е свързан главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19, вкл. изплатените добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците януари и февруари, по-високите здравноосигурителни плащания, разходи за субсидии по сметките за средства от ЕС. За отчетения ръст на разходите влияние оказва и базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2020 г., увеличените размери на минималната и максималната пенсия от началото на годината, увеличението на възнагражденията в сферата на образованието, държавната администрация и други.

Нелихвените разходи са в размер на 6 828,7 млн. лв., което представлява 13,6 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към февруари 2021 г. са в размер на 6 379,1 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 445,2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 4,4 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 48,2 млн. лв. или 7,3 % от планираните за 2021 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2021 г. от централния бюджет, възлиза на 393,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 28.02.2021 г. е 8,8 млрд. лв., в т.ч. 8,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28 февруари 2021 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Pin It on Pinterest