Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към май 2020 г. са в размер на 17 636,6 млн. лв. или 39,7 % от годишните разчети.

Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 1 082,9 млн. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 450,1млн. лв. (8,2 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 367,2 млн. лв. (37,1 %), сравнени с края на май 2019 година. Забавянето в приходите се дължи от една страна на удължаването на срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху доходите на физическите лица и Закона за местни данъци и такси със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година, и от друга – с негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19. Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 13 997,4 млн. лв., което представлява 40,1 от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 2 457,6 млн. лв. или 37,3 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 6 631,8 млн. лв., което е 40,6 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 425,0 млн. лв. или 41,6 % от планираните. Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, както и спадът на цената на суровия петрол, вследствие разпространението на COVID-19, се очаква да повлияят негативно върху приходите от данъка и през следващите месеци на текущата година. Приходите от акцизи възлизат на 2 097,0 млн. лв. (38,5 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 86,8 млн. лв. или 46,3 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 498,4 млн. лв. или 41,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са  4 409,7 млн. лв., което представлява 40,8 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 2 282,5 млн. лв., което представлява 33,7 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 356,7 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2020 г. възлизат на 16 323,4 млн. лв., което е 34,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към май 2019 г. бяха в размер на 15 693,8 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер социални плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи, разходи за персонал и други.

Нелихвените разходи са в размер на 15 362,0 млн. лв., което представлява 33,7 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към май 2020 г. са в размер на 14 234,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 115,8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 11,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 346,2 млн. лв. или 47,8 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 615,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31 май 2020 г. е положително в размер на 1 313,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 825,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 487,6 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2020 г. е 10,2 млрд. лв., в т.ч. 9,7  млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, както и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 май 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Pin It on Pinterest